جفت زدن

فارسی به انگلیسی

to leap

مترادف ها

leap (فعل)
خیز زدن، جستن، دویدن، جفت زدن

لغت نامه دهخدا

جفت زدن. [ ج ُ زَ دَ ] ( مص مرکب ) جستن کردن با دو پا. ( فرهنگ نظام ). جستن به دو پای. از جائی به جائی جستن : از زمین جفت زد روی سکو.

فرهنگ فارسی

جستن کردن با دو پا جستن به دو پای . از جائی به جائی جستن .

معنی یا پیشنهاد شما