برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

جعل

/ja'l/

مترادف جعل: تقلب، دروغ، درآوردن، ساختگی، ازخوددرآوردن، ساختن | غایط، فضله، نجاست، سوسک

برابر پارسی: برساخت، روسازی، ساختگی

معنی جعل در لغت نامه دهخدا

جعل. [ ج َ ] (ع مص ) ساختن. || کردن. || قرار دادن. نهادن. وضع کردن. || زشتی را نیکو گردانیدن. || مبدل ساختن. دیگرگون کردن. از حالتی به حالت دیگر درآوردن. || گمان بردن چیزی را چیز دیگر. || شرط نهادن. قرار گذاشتن بر سر چیزی. || شروع کردن. آغاز کردن. نزدیک شدن به آغاز کاری (از افعال مقاربه ). || نام نهادن. وصف کردن. || اعتقاد پیدا کردن. || آشکار گردانیدن. به ظهور درآوردن. || آفریدن. از عدم بوجود آوردن. || بزرگوار گردانیدن. شرف بخشیدن. || حکم شرعی دادن در امری. || تحکم بدعی. || نسبت دادن. منسوب گردانیدن. || ایجاد شی ٔ از شی ٔ و تکوین آن. || فروبردن چیزی را در چیز دیگر. || (اِ) الهام و ایقاع در قلب. (تاج العروس ). || هر چیز ساختگی که در آن دعوی اصل نمایند وهر چیزی که کسی از پیش خود اختراع کند. (ناظم الاطباء). نقل چیزی که بر آن دعوی اصل نمایند. (غیاث اللغات ). || (اصطلاح حقوق ) جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا بقصدتقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه ٔ نوشته بنوشته ٔ دیگری یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه ٔ صاحب آن و نظائرآن. رجوع بقانون مدنی شود. و بر مفاد ماده ٔ 97 بضمیمه ٔ مفاد 102 قانون مجازات عمومی روی هم رفته اصطلاح «جعل مادی » اطلاق میشود. (فهرست حقوقی ، تألیف جعفری لنگرودی ص 81). || (اصطلاح فلسفه ) عبارت از اثر خاص فاعل است که مناسب با معنای آفریدن میباشد. بعد از فراغ از این قاعده که «کل ممکن زوج ترکیبی له وجود و ماهیة» مسئله ٔ جعل مطرح شده است بر این مبنی که آیا کدامیک از دو جزء (وجود وماهیت ) در اشیاء مجعول بالذاتند و کدام مجعول بالعرض و آیا اثر فاعل اولاً و بالذات وجود است یا ماهیت و یا آنکه هیچ کدام نیست بلکه اثر جاعل عبارت از اتصاف ماهیت بوجود است ؟
در این زمینه نظریاتی چند اظهار شده است :
بعضی گویند: مجعول بالذات ماهیت است و وجود، مجعول بالعرض است.
بعضی گویند: مجعول بالذات وجود است و ماهیت مجعول بالعرض بوده و عبارت از حدود وجود است و بلکه از تمام امور مجعول بالذات وجود عینی اوست و وجود اصل در تقرر است.
بعضی میگویند: مجعول بالذات نفس صیرورة ماهیا ...

معنی جعل به فارسی

جعل
( اسم ) حشره ای از تیر. قاب بالان که بیشتر در کویرها و صحاری گرم میزید بدنش سیاه رنگ و جزو قاب بالان درشت است و بزرگیش از سوسکهای خانگی کمی بیشتر است . این حشره علاق. زیادی بسرگین شتر دارد سرگین غلطان گوگال گشتک .
داو ۳۷ : ۹ و او پسر عابد میباشد که اهلی شکیم را بر پادشاه خوشان ابی ملک شورانیده بالاخره خود منهزم گردید و متابعانش شکست فاحشی خوردند .
[spoofing] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] روشی برای دستیابی غیرمُجاز به رایانه ها یا شبکه های رایانه ای ازطریق ارسال پیام یا نشانی اینترنتی فردی دیگر
بدون اجازه بجای دیگری امضا کردن پای نوشته یا سندی را بدون رضایت دیگری بنام او امضائ کردن مهر و امضائ دیگری را در غیاب او و بدون اجازه گرفتن از او بکار بردن .
[selective forgery] [رمزشناسی] حمله ای علیه طرح های امضای رقمی که در آن مهاجم با انتخاب حداقل یک پیام بتواند امضای آن را جعل کند
[one-more forgery] [رمزشناسی] نوعی حمله که در آن مهاجم با در اختیار داشتن n زوج پیام و امضا، به دنبال جعل امضا بر روی پیام
جعل بر دو قسم است یکی جعل بسیط که جعل الشئ است که مفاد هم بسیطه است که جعل ابداعی هم گویند و به عبارت دیگر مفاد جعل بسیط جعل الشئ است و جعل الانسان است نه جعل الانسان ضاحک است و مفاد جعل مرکب جعل الانسان ضاحک و یا متعجب است و جعل الشئ است و بنابراین جعل مرکب مخصوص به حالات وجودی و حالات کونی است که بعد از حصول و کون اشیائ است نه خود وجود
دارای خوی و سرشت جعل پست و فرومایه تنگ نظر و کوتاه همت .
سندی دروغین و ساختگی را به جای سندی حقیقی و اصلی قرار دان یا دست بردن و تقلب بکار بردن در سند رسمی و ا ...

معنی جعل در فرهنگ معین

جعل
(جَ) [ ع . ] (مص ل .) برگردانیدن ، تقلب کردن .
(جُ عَ) [ ع . ] (اِ.)سرگین غلطان ، حشره ایست که روی مدفوع حیوانات می نشیند.

معنی جعل در فرهنگ فارسی عمید

جعل
۱. تغییر سند یا هر نوع نوشتۀ رسمی دیگر برخلاف حقیقت و به قصد تقلب.
۲. ساختن چیزی دروغین و شبیه اصل: جعل اسکناس. گردانیدن.
۳. خلق کردن سخنی دروغین و منسوب کردن آن به دیگران: جعل حدیث.
۴. وضع کردن و آفریدن. ٥. (صفت) دروغین.
١. اجرتی که برای کاری قرار دهند، مزد، اجرت، دستمزد.
٢. باج، رشوه.
حشره ای سیاه و پِردار، بزرگ تر از سوسک های خانگی که در بیابان های گرم پیدا می شود و بیشتر روی سرگین حیوانات می نشیند، بالش مار، سرگین غلتان، سرگین گردان، سرگین گردانک، خبزدو، خبزدوک، خزدوک، خزوک، خروک، چلاک، چلانک، کستل، گوگار، گوگال، تسینه گوگال، گوگردانک.

جعل در دانشنامه اسلامی

جعل
ایجاد تکوینی یا اعتباری یک شیء یا قرار دادن چیزی برای چیز دیگر است.
جعل، در لغت به معنای قرار دادن و نهادن، و در اصطلاح، به معنای ایجاد است.
بحث از جعل در علم اصول
در علم اصول از جعل به مناسبت های گوناگونی بحث می شود، مانند: جعل حکم در بحث احکام که از جعل حکم واقعی و ظاهری سخن به میان می آید و یا مانند بحث حجیت که از چگونگی جعل (اعتباری یا انتزاعی بودن آن) سخن به میان می آید. در مباحث الفاظ نیز از وضع الفاظ، که نوعی جعل است، گفتوگو شده است.
نکته
جعل بر دو گونه است: تکوینی؛ اعتباری. در اصول، از جعل اعتباری و در فلسفه بیشتر از جعل تکوینی بحث می شود.
جعل
معنی جَعَلَ: قرار داد (جعل به معنای گرداندن ، قرار دادن و خلق کردن است)
معنی جُعِلَ: قرار داده شد (جعل به معنای گرداندن ، قرار دادن و خلق کردن است)
معنی مَا جَعَلَ: قرار نداده
معنی جَعَلَا: آن دو نفر قرار دادند (جعل به معنای گرداندن ، قرار دادن و خلق کردن است)
معنی جَعَلْتُ: قرار دادم (جعل به معنای گرداندن ، قرار دادن و خلق کردن است)
معنی جَعَلْتُمْ: قرار دادید (جعل به معنای گرداندن ، قرار دادن و خلق کردن است)
معنی جَعَلَتْهُ: قرارش داد (جعل به معنای گرداندن ، قرار دادن و خلق کردن است)
معنی جَعَلَکُم: قرارتان داد (جعل به معنای گرداندن ، قرار دادن و خلق کردن است)
معنی جَعَلْنَا: قرار دادیم (جعل به معنای گرداندن ، قرار دادن و خلق کردن است)
معنی جَعَلْنَاکُمْ: شما را قرار دادیم (جعل به معنای گرداندن ، قرار دادن و خلق کردن است)
معنی جَعَلْنَاهُ: او را قرار دادیم (جعل به معنای گرداندن ، قرار دادن و خلق کردن است)
تکرار در قرآن: ۳۴۶(بار)
ایجاد تکوینی یا اعتباری یک شیء یا قرار دادن چیزی برای چیز دیگر است.
جعل، در لغت به معنای قرار دادن و نهادن، و در اصطلاح، به معنای ایجاد است.
بحث از جعل در علم اصول
در علم اصول از جعل ...


جعل در دانشنامه آزاد پارسی

جَعْل
(در لغت به معنای ایجاد و استقرار و قرار دادن) در حقوق کیفری، هر گونه ساختن نوشته یا سند یا مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، تراشیدن یا خراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب و سوء استفاده (ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی). جعل ممکن است به صورت مادی باشد یا معنوی. جعل مادی آن است شکل و ماده و صورت نوشته یا سند یا امضا یا مُهر به واسطۀ تراشیدن یا الحاق یا سیاه کردن و محو دگرگون می شود (مادۀ ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی) و جعل معنوی یا مفادی آن است که به صورت تغییر و تحریف موضوع یا مضمون سند یا نوشته انجام می شود و معنا و مفاد آن قلب و دگرگون می گردد، بدون این که در ماده و صورت آن تغییری حاصل شود، مانند این که امر باطلی را صحیح یا امر صحیحی را باطل جلوه دهد (مادۀ ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی). عمل جعل، جرم است و بسته به این که موضوع آن چه باشد و به چه شیوه ای انجام شده باشد مجازات آن فرق می کند. رایج ترین انواع جعل، جعل امضا و سندسازی در اسناد مالی، مانند چک، جعل ادبی، جعل اشیاء عتیقه و جعل اسکناس است. در مورد اسکناس برای مقابله با جعل از کاغذهای آراسته به نقش و نگارهای پیچیده، چاپ ماهرانه و الصاق نوارهای فلزی استفاده می شود. علاوه بر جعل که موجب مجازات جاعل است، استفاده از سند مجعول نیز جرم است.

جعل در جدول کلمات

ساخت طرح یا جعل ماهرانه چیزی به کمک ذهن
بافتن

معنی جعل به انگلیسی

fiction (اسم)
داستان ، بهانه ، خیال ، اختراع ، دروغ ، وهم ، افسانه ، جعل ، قصه
forge (اسم)
جعل ، کوره اهنگری ، دمگاه ، کوره قالگری ، تهیه جنس قلابی
fake (اسم)
ساختگی ، تقلید ، فریب دهنده ، جعل
forging (اسم)
جعل ، برسندان کوبیدن ، جعل سند

معنی کلمه جعل به عربی

جعل
قصة , کور الحداد , مزيف
تزييف
تلفيق الخبر
تزوير الشهادة
تقليد
قلد
غش
اخترع , اختلق , اعدد , تزييف , صناعة , کور الحداد , نعناع
مزور

جعل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سینا مهروند
قرارداد
Alirezaabasi
سوسک فظله خوار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مجازات جعل واستفاده از سند مجعول   • انواع جعل   • مجازات جرم جعل   • مجازات جعل امضا   • جعل معنوی چیست   • مجازات جعل اسناد عادی   • جعل اسناد رسمی   • جعل مفادي   • معنی جعل   • مفهوم جعل   • تعریف جعل   • معرفی جعل   • جعل چیست   • جعل یعنی چی   • جعل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جعل

کلمه : جعل
اشتباه تایپی : [ug
آوا : ja'l
نقش : اسم
عکس جعل : در گوگل

آیا معنی جعل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )