جان تو

پیشنهاد کاربران

مفهوم آب کم جوتشنگی آوربدست/جان تو اکسیرناب باطنست!؟. . . . یعنی لذتی که از استراحت، نوشیدن و خوردن به ما دست می دهد نسبت مستقیم با شدت خستگی و تشنگی و گرسنگی ما دارد، لذتِ زندگی و بامعنا بودن زندگی هم بستگی مستقیم به نوع پرسش هایی دارد که ما از خود و جهان اطرافمان داریم.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما