جانمی

پیشنهاد کاربران

جانمی جان ( janami jan ) : یحتمل یعنی جان من هستی، جان. جان من هستی، ای جان. جان من هستی، ای جان من. واژه ای برای ابراز خشنودی و شادی.
جانمی ( janami ) : جان من هستی. خلاصه ای از جانمی جان که جان مستتر است البته بدون کلمه ی جان هم قابل پذیرش است، تو جان من هستی، واژه ای برای ابراز خشنودی و شادی.
Gosh!
جانمی: [عامیانه، اصطلاح] کلمه ای که در مقام خوش آمد و تقدیر از کسی می گویند.

بپرس