جام صبوحی

پیشنهاد کاربران

جام صبوحی : موصوف و صفت است در معنای ساغر باده ی بامدادی

بپرس