تیر دعا

پیشنهاد کاربران

تیر دعا : تشبیه صریح ، دعا تشبیه شده به تیری که از زه کمان ( دل ) جدا شده و روان شده است.
تیر دعا :تشبیه صریح ، دعاتشبیه شده که مانند تیر روان شده راهی ک

بپرس