برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تیره شفیعی منجزی

تیره شفیعی منجزی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
تیره شفیعی طایفه ابوالحسنی ایل منجزی

شفیع خان پسر احمد خان
نواده ابوالحسن خان بختیاروند پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان

****
شفیع بیگ خلیلی پدر محمود سیاه

شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل
منجزی

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان

کلا رستم خان آقاسی
تاج الدین امیر قنبر
عالی ویسی
عالی محمود *مهمد*
هیبت الله *حیات الله *
چهل امیر
آشتی دوم*مصیر خان.محسن*
آقاسی بیگ
پدر(
عالی کرم*آقاهادی*
میرزا رفیع
شفیع
محمد
صادق )
تش هادی وند
تش رفیع وند
تش کاظم وند
تش عالی آقا
تش گردو
تش شاه مراد
تش داود وند *کلی دویت*
تش محمد وند
تش فیض الله
تش حصول
تش نیاز علی
تش عباس قلی
تش سوار علی
تش سبزوار
تش مش عباس
تش مش خسرو
تش محمد
تش سوخته زار
تش یادگار
..
..

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تیره شفیعی منجزی   • مفهوم تیره شفیعی منجزی   • تعریف تیره شفیعی منجزی   • معرفی تیره شفیعی منجزی   • تیره شفیعی منجزی چیست   • تیره شفیعی منجزی یعنی چی   • تیره شفیعی منجزی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تیره شفیعی منجزی
کلمه : تیره شفیعی منجزی
اشتباه تایپی : jdvi atdud lk[cd
عکس تیره شفیعی منجزی : در گوگل

آیا معنی تیره شفیعی منجزی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )