تنکیو

پیشنهاد کاربران

منون و تشکر کردن
تشکر کردن و ممنون کردن
تشکر کردن و گفتن شما زیبا هستید

سوال های مرتبط