برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

تفاوت

/tafAvot/

مترادف تفاوت: اختلاف، افتراق، امتیاز، تباین، توفیر، فرق، مبانیت، مغایرت، تفاضل

متضاد تفاوت: تماثل

برابر پارسی: جدایی، ناسانی، ناهم سانی، ناهمسویی، ناهمگونی، نایکسانی

معنی تفاوت در لغت نامه دهخدا

تفاوت. [ ت َ وُ / وِ / وَ ] (ع مص ) از هم جدا و دور شدن دو چیز. و هو علی غیر القیاس لان المصدر من تفاعل بضم العین الا ما روی فی هذالحرف. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). به هر سه حرکات واو درست باشد مگر ضمه افصح است بمعنی دوری میان دو چیز و این خلاف قیاس مخصوص به همین لفظ است. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). تباعد و اختلاف بین دو چیز، ضم واو بر قیاس است مکسور یا مفتوح خواندن نادر بود. و بمعنی تباین دو چیز در فضل بودو از این معنی است قول پروردگار : الذی خلق سبع سموات طباقاً ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. (قرآن 67 / 3) (از اقرب الموارد). || عیب. قوله تعالی ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت. (ایضاً) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به ماده ٔ قبل شود. || اختلاف و عدم موافقت و فرق و امتیاز و نقاضت و جدایی و دوری و مسافت و فاصله. (ناظم الاطباء). فرق. اختلاف :
میان خواجه ٔ تو و میان خواجه ٔ من
تفاوت است چنان چون میان زر وگمست.
فرخی.
اگر مادرش [ حسنک ] جزع نکرد و چنان سخن بگفت طاعنی نگوید که آن نتواند بود که میان مردان و زنان تفاوت بسیار است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 190).
وگر گویی که در معنی نیند اضداد یکدیگر
تفاوت از چه سان باشد میان صورت و اسماء.
ناصرخسرو.
در روی توروی خویش بینند
این است تفاوت نشانها.
خاقانی.
لشکر چون تفاوت هر دو طرف مشاهده کردند از خدمت الیسع دور ونفور شدند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 317).
صلاح کار کجا و من خراب کجا
ببین تفاوت ره از کجاست تا بکجا.
حافظ.
- امثال :
تباین است ز شاخ نبات تا بوره
تفاوت است زآب حیات تا غسلین.
بدر جاجرمی (از امثال و حکم دهخدا ص 549).
نظیر: چه نسبت خاک رابا عالم پاک... چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا... (امثال و حکم ایضاً ج 1 ص 330).

معنی تفاوت به فارسی

تفاوت
ازیکدیگردوروجداشدن، فرق واختلاف، تباین
۱ - ( مصدر ) از هم جدا و دور شدن . ۲ -( اسم ) عدم موافقت اختلاف فرق . جمع : تفاوتات . یا تفاوت عمل . عوارضی که دیوانیان گذشته از مقدار مالیات تقویم شده برای تامین مخارج خود وصول میکردند( قاجاریه ) .
( مصدر ) تفاوت داشتن
[sex difference] [مطالعات زنان] تفاوت میان دو جنس در نگرش ها و قابلیت ها
( مصدر ) اختلاف داشتن فرق داشتن امتیاز داشتن .
( مصدر ) تفاوت شناختن تفاوت یافتن فرق و اختلاف بین دو چیز دیدن جدایی و مباینت بین دو چیز یافتن .
( مصدر ) تفاوت دیدن .
( مصدر ) فرق گذاشتن امتیاز گذاشتن .
( مصدر ) ۱ - فرق کردن مختلف شدن : (( قیمتهاتفاوت کرده . )) ۲ - موافق نبودن . ۳ - امتیازحاصل کردن .
بدون تفاوت ٠ بی تمایز ٠

معنی تفاوت در فرهنگ معین

تفاوت
(تَ وُ) [ ع . ] (مص ل .) از هم جدا و دور شدن ، فرق و اختلاف دایمی داشتن .

معنی تفاوت در فرهنگ فارسی عمید

تفاوت
۱. فرق و اختلاف.
۲. تباین و دوری میان دو چیز.
۳. [قدیمی] از یکدیگر دور و جدا شدن.

تفاوت در دانشنامه اسلامی

تفاوت
معنی تَفَاوُتٍ: تفاوت - اختلاف
معنی خِيفَةً: نوعی ترس (که با ترسهای دیگر تفاوت شد)
معنی رِّبَاطِ: بسته شده (رباط مبالغه در ربط است ، و ربط همان عقد يا گره است ، با اين تفاوت که ربط سستتر از عقد و عقد محکمتر از ربط است و رباط از ربط رساتر است در عبارت "رِّبَاطِ ﭐلْخَيْلِ " منظور اسبهاي بسته شده و آماده براي کارزار است يا اسبهاي ورزيده )
معنی خُلُقُ: اخلاق - رفتار(جمع خُلق که هم معنی با خَلق است با این تفاوت که خَلق مختص به هيئتها و اشکال و صور ديدني است و خُلق مختص به قوا و اخلاقياتي است که با بصيرت درک ميشود ، نه با چشم )
معنی فَضْلَهُ: پاداش و بخشش زيادش كه بيشتر از استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفته مي باشد(کلمه فضل مانند کلمه فضول به معناي زيادي است ، با اين تفاوت که فضل به طوريکه گفتهاند زيادي در مکارم و کارهاي ستوده است ، و فضول ، به معناي زيادي در نا ستوده است )
معنی خَانَتَاهُمَا: آن دو زن به آن دو خيانت کردند (کلمه خيانت و کلمه نفاق هر دو به يک معنا است ، با اين تفاوت که خيانت را در خصوص نفاق و دورویی به کار ميبرند که در مورد عهد و امانت باشد ، و نفاق را در خصوص خيانتي به کار ميبرند که در مورد دين بورزند البته گاهی به جای یکد...
معنی خَانُواْ: خيانت کردند (کلمه خيانت و کلمه نفاق هر دو به يک معنا است ، با اين تفاوت که خيانت را در خصوص نفاق و دورویی به کار ميبرند که در مورد عهد و امانت باشد ، و نفاق را در خصوص خيانتي به کار ميبرند که در مورد دين بورزند البته گاهی به جای یکدیگر نیز به کار می ...
معنی خِيَانَتَکَ: خیانت به تو (کلمه خيانت و کلمه نفاق هر دو به يک معنا است ، با اين تفاوت که خيانت را در خصوص نفاق و دورویی به کار ميبرند که در مورد عهد و امانت باشد ، و نفاق را در خصوص خيانتي به کار ميبرند که در مورد دين بورزند البته گاهی به جای یکدیگر نیز به کار می ...
معنی خَائِنَة: خيانت (کلمه خيانت و کلمه نفاق هر دو به يک معنا است ، با اين تفاوت که خيانت را در خصوص نفاق و دورویی به کار ميبرند که در مورد عهد و امانت باشد ، و نفاق را در خصوص خيانتي به کار ميبرند که در مورد دين بورزند البته گاهی به جای یکدیگر نیز به کار می روند پ...
...


تفاوت در جدول کلمات

تفاوت
فرق
تفاوت و جدایی
فرق
به معنی تفاوت بین دارایی و بدهی و معرف وضع مالکیت یک موسسه است
ارزش ویژه

معنی تفاوت به انگلیسی

margin (اسم)
کنار ، حد ، حاشیه ، لبه ، تفاوت ، بودجه احتیاطی
difference (اسم)
تمیز ، تفاضل ، فرق ، اختلاف ، تفاوت ، مابهالتفاوت
discrepancy (اسم)
اختلاف ، تفاوت ، عدم توافق
diversity (اسم)
تفاوت ، تنوع ، گوناگونی

معنی کلمه تفاوت به عربی

تفاوت
اختلاف , هامش
اختلف
لامبالي

تفاوت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا
فرق
شهریار آریابد
در پهلوی " بونش" در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
بوناندن = تفاوت گذاشتن
بونیدن = تفاوت داشتن
دبیر
فرق و اختلاف بین دو چیز یا شخص .
اُمید
شکاف، شکافش،شکافمندی، جداگانگی، جُدائی مندی، جُدمندی
ب. الف. بزرگمهر
جداگانگی

... میان آن رهبر کارکشته ی به تاریخ پیوسته و این "رهبر" درسایه نشسته، جداگانگی (تفاوت) از سخن سرایی تا کردار است!

برگرفته از پی نوشتِ نوشتاری در پیوند زیر:
ب. الف. بزرگمهر ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۴
https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/02/blog-post_24.html
Moh Farvahar
بونش
امیر حسین
متفاوت بودن: ناسان بودن
فرق داشتن: بونش داشتن، بونیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تفاوت   • معنی وسایط نقلیه   • تفاوت به انگلیسی   • معنی وسائط نقلیه   • تفاوت ها   • تفاوت زن و مرد   • تفاوت عشق و هوس   • تفاوت سنی در ازدواج   • مفهوم تفاوت   • تعریف تفاوت   • معرفی تفاوت   • تفاوت چیست   • تفاوت یعنی چی   • تفاوت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تفاوت

کلمه : تفاوت
اشتباه تایپی : jth,j
آوا : tafAvot
نقش : اسم
عکس تفاوت : در گوگل

آیا معنی تفاوت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )