برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

تعلیم

/ta'lim/

مترادف تعلیم: آموزش، پرورش، تربیت ، درس، مدرسی، یاد، بارآوردن، پروراندن، پروردن، پرورش دادن، تربیت کردن

متضاد تعلیم: تعلم

برابر پارسی: آموزش، آموختن، آموزاندن، آموزه، یاد دادن

معنی تعلیم در لغت نامه دهخدا

تعلیم. [ ت َ ] (ع مص ) بیاموختن و بیاگاهانیدن. (تاج المصادر بیهقی ). آموزانیدن و بیاگاهانیدن. (دهار). آموزانیدن و آگاه کردن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). کسی را چیزی آموختن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). آموختن و تربیت و تأدیب. (ناظم الاطباء) : وی دو تدبیر و تعلیم بد کرد که روزگارها در آن باید تا او را در توان یافت و از هردو خداوند پشیمانست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 329).
چون نیاموختی چه دانی گفت
که به تعلیم شد جلیل جریر.
ناصرخسرو.
پس تعلیم دیگران ، که اگر به افادت دیگران مشغول شود و در نصب خویش غفلت ورزد همچون چشمه ای باشد که از آب او همگنان را منفعت حاصل می آید و او از آن بی خبر. (کلیله و دمنه ).
در این تعلیم شد عمر و هنوز ابجد همی خوانم
ندانم کی رقوم آموز خواهم شد به دیوانش.
خاقانی.
کوهکن تعلیم خارا سفتن از فرهاد داشت
هرچه کرد از کاوش مژگان شیرین یاد داشت.
کلیم (از آنندراج ).
ز سرو خوش خرام او که غافل میتواندشد
که دل تعلیم از خود رفتن از رفتار او دارد.
صائب (از آنندراج ).
ورجوع به تعلیم در اساس الاقتباس چ مدرس رضوی ص 344 شود. || نشان لشکریان بر خود بستن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || گذاشتن علامت و نشانی بخاطر شناسائی او. (از اقرب الموارد). || فارسیان بمعنی لازم نیز آورده اند. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). آموختن :
گروهی دید گرداگرد یوسف
پی تعلیم دین ، شاگرد یوسف.
جامی (از غیاث اللغات ).
و رجوع به ترکیبهای این کلمه شود.

معنی تعلیم به فارسی

تعلیم
علم یاهنری رابکسی یاددادن، کسی راچیزی آموختن
۱ -( مصدر ) آموختن دانش آموختن یاد دادن . ۲ - ( اسم ) آموزش . جمع : تعلیمات . یا تعلیم و تعلم . یاد دادن و یاد گرفتن .
بیاموختن
مدرسه دبستان
( مصدر ) آموختن یاد دادن .
تعلیم گر معلم و آموزگار
تعلیم فرما
فرا گرفتن آموختن چیزی از کسی
آموزانیدن
آموزش و پرورش
( مصدر ) تعلیم دادن .
( مصدر ) یاد گرفتن آموختن .
( صفت ) معمل آموزگار علوم دینی : مرادل پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش . ( خاقانی )

معنی تعلیم در فرهنگ معین

تعلیم
(تَ) [ ع . ] (مص م .) یاد دادن .

معنی تعلیم در فرهنگ فارسی عمید

تعلیم
۱. علم یا هنری را به کسی یاد دادن، کسی را چیزی آموختن.
۲. آموزش.

تعلیم در دانشنامه اسلامی

تعلیم
تعلیم و تعلم از مهمترین امور سعادت آفرین برای بشر است. در سایه تعلیم بود که انسان مسجود فرشتگان شد و در سایه تعلم است که انسان می تواند دیگران را رشد داده و از علم آنها نیز بهره مند شود.
تعلم به معنای یاد گرفتن و دانش آموختن است؛ چنان که تعلیم به معنای آموختن و آموزش دادن است.
لغت نامه، دهخدا، ج۴ ص۵۹۷۱.
مشتقات واژه علم در قرآن بسیار آمده است. در بسیاری از آیات قرآن خداوند خود را معلم و آموزگار معرفی کرده است. به عنوان نمونه در سوره الرحمن می فرماید: «الرحمن علم القرآن»«خداوند رحمان، قرآن را آموزش و تعلیم داده است.»
الرحمن/سوره۵۵، آیه۲.    
در بینش و تحلیل قرآنی، حکایت آموزگاری خداوند و آموزش دیدن انسان، حکایت هویت و ماهیت انسانی است. به این معنا که انسان به جهت همین آموزش دیدن مستقیم از سوی پروردگار است که به مقام انسانیت و در نتیجه خلافت الهی بر هستی از قرارگاه زمین دست یافت.
در تحلیل قرآنی آدمی به سبب دانش و معارفی که به تعلیم الهی آموخته شرافت یافته است و مستحق سجده همه کائنات از فرشتگان و پست تر از ایشان قرار گرفته است. این آموزش انسان به این علت است که همگی از وی آن چه را که به طور مستقیم قابلیت ادراک آن را نداشته اند، بیاموزند. در این بینش حتی آنانی که قابلیت داشته نیز نیازمند رهنمونهای بشری هستند تا به مقام کمالی خود دست یابند؛ زیرا تنها انسان است که به علم و دانش اسمای الهی و تعلیم مستقیم خداوندی توانسته است ظرفیت ها و توانمندی های خود را به طور کامل بروز و ظهور دهد و به خلاقیت الهی دست یابد و به عنوان واسطه در فیض عمل کند و نقش پروردگاری در طول را به عنوان ولایت به عهده گیرد. این نقش تنها به سبب دانشی است که آموخته است. از این جاست که اهمیت و ارزش تعلم و نیز تعلیم دانسته می شود.

خداوند معلم نخست و انسان متعلم اول
...
تعلیم به معنای کسی را چیزی آموختن است.
تعلم به معنای یاد گرفتن و دانش آموختن است؛ چنان که تعلیم به معنای آموختن و آموزش دادن است. تعلیم و تعلم برگرفته از واژه علم و از مشتقات آن است که در باب تفع ...


تعلیم در جدول کلمات

تعلیم
اموزش
تخته ای که روی آن به شاگردان مکتب تعلیم می دادند
ور
تخته ای که روی آن به شاگردهای مکتب تعلیم می دادند
ور
سرباز تعلیم ندیده
چریک
محل تعلیم هنر
هنرستان

معنی تعلیم به انگلیسی

schooling (اسم)
تحصیل ، تعلیم ، تدریس ، کسب دانش
training (اسم)
تحصیل ، تعلیم ، تدریس ، مکتب ، مشق ، اموزش ، پرورش
edification (اسم)
تقدیس ، تهذیب ، تعلیم ، عبرت ، تهذیب اخلاق
pedagogy (اسم)
تربیت ، تعلیم ، فن تعلیم ، نواموزی ، فن اموزش وپرورش کودک ، للگی
doctrine (اسم)
اصول ، طریقت ، گفته ، تعلیم ، مکتب ، حکمت
didactics (اسم)
تعلیم ، فن تعلیم ، نواموزی
teaching (اسم)
تعلیم
tuition (اسم)
تعلیم ، تدریس ، شهریه ، حق تدریس ، اموزانه
tuitional (صفت)
تعلیم ، تدریس ، شهریه ، حق تدریس ، اموزانه

معنی کلمه تعلیم به عربی

تعلیم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیان
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
سیندا sindã، سَستَر، آسیندا (اوستایی)
فَرسیش (اوستایی: فْرَسیش)
ساوَنگ (اوستایی: ساوَنگْه)
فَردَش (اوستایی: فْرَدَخش)
اوپیان (اوستایی: اوپَ یَنَ)
شهریار آریابد
در پهلوی " آموک " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ناشناس
آموزش ، یاددادن
د
تعلیم یعنی بادگرفتن،آموزش
ایرزاد
تَعلیم
ریشه ی این واژه ی اَرَبی " عَلَمَ" است به مینه ی دان و دانه نه دانِش : دان و دانه را به کَسی یاد دادن یا آموزاندن ، پَس اگر بخواهیم از آموزاندن نامواژه بسازیم می شود : آموزانِش ؛آموختن و آموزیدن و نامواژه ی آن آموزِش است که برابر با تَعَلُّم است :
تَعلیم = آموزانِش
تَعَلُّم = آموزِش
اگر بخواهیم با کارواژه ی دانستن و دانیدن و داناندن نامواژه بسازیم :
تَعلیم = دانانِش
تَعَلُّم = دانِش
فرشته
تعلیم‌،واژه‌ی‌عربی‌است‌.و‌ریشه‌ی‌ان‌"ع‌"ل‌"م"‌هست‌.‌و‌بر
‌ریتم‌تفعیل‌هست‌.یعنی‌یاد‌دادن‌؛
Farhood
mentoring
ارشاد
آموزش
تعلیم
پرورش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سایت تعلیم   • تعلیم و تربیت چیست   • معنی تعلیم   • مقاله تعلیم و تربیت   • تعلیم چیست   • تعریف تعلیم و تربیت   • تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام   • مفهوم تعلیم   • معرفی تعلیم   • تعلیم یعنی چی   • تعلیم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تعلیم

کلمه : تعلیم
اشتباه تایپی : jugdl
آوا : ta'lim
نقش : اسم
عکس تعلیم : در گوگل

آیا معنی تعلیم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )