تعدیل نیرو

پیشنهاد کاربران

to cut the labor force
to downsize
کم کردن نیرو
Downsize
Downsizing
Make somebody redundant
متعادل سازی نیرو
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما