تعبیه شدن


مترادف تعبیه شدن: گذاشته شدن، نصب شدن، جای گرفتن، قرار داده شدن

لغت نامه دهخدا

تعبیه شدن. [ ت َ ی َ / ی ِ ش ُ دَ ]( مص مرکب ) واقع شدن و قرار گرفتن. ( ناظم الاطباء ).

فرهنگ فارسی

واقع شدن و قرار گرفتن

پیشنهاد کاربران

بپرس