برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

تعامل

/ta'Amol/

مترادف تعامل: سروکار، واکنش

برابر پارسی: همکنش

معنی تعامل در لغت نامه دهخدا

تعامل. [ ت َ م ُ ] (ع مص ) با یکدیگر داد و ستد کردن. (از اقرب الموارد) : فی سنة 800، ابتدی ضرب النحاس و التعامل به. (نقودالعربیه ص 71). عوام از تحامل فضول در ابواب تعامل دست بداشتند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ اول تهران ص 349).

معنی تعامل به فارسی

تعامل
با یکدیگر داد و ستد نمودن
[interaction] [روان شناسی] ارتباط متقابل میان دو یا چند فرد یا گروه یا سامانه
[interactionism] [روان شناسی] 1. مدلی از شخصیت که برطبق آن رفتار واقعی تابعی از فرایندهای مداوم و تعاملی و چندوجهی بین فرد و موقعیت هایی است که با آن روبه رو می شود 2. دیدگاهی که برطبق آن متغیرهای اجتماعی و خصایص فردی در تعیین رفتار اجتماعی فرد با یکدیگر تعامل دارند
[interaction effect] [روان شناسی] در تحلیل پراکنش (variance)، اثر مشترک دو یا چند متغیر مستقل بر متغیر وابسته

تعامل در جدول کلمات

در فرهنگ رایانه کسی که با یک سیستم تعامل دارد و از آن استفاده می کند
کاربر

تعامل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
سر و کار داری ، سر و کار داشتگی

همکاری ، دو سو کاری ، کار دو سویه

برخورد ، رفتار
بهروز
تعامل بنظر من همارتباط متقابل میان دو یاچندفرد یاگروه میباشد گروهی که همدیگر راجهت انجام امورات کاری مملکتی شخصی بتوانند همدیگر رادرک وجذب کنند وامر مهم ومرد نظر را انجام دهند ومری باشد که در غیر تعامل انجام شدنی نباشد. بهروز خانی کلمه تعامل را که چندین نفر نظرمی دهیم وبه نتیجه مطلوب می رسیم احتمالا یک نوع تعامل ایت.
بهروز خانی مطتفی چایی
تعامل بروزن تفاعل, اگرحروف اضافی دوکلمه یعنی (ت و ا )را حذف کنیم عمل و فعل باقی می ماند که همان معنی تعامل می باشد.
ابن مفهوم در ارتباط متقابل میان دو فرد یا چند فرد ویا گروه می باشد.گروهی که جهت انجام امورات کاری فردی یا اجتماعی ویا مملکتی همدیگر را درک و جذب می کنند وبطور مشترک ویا انفرادی کاری را انجام میدهند این تعامل ممکن است منفی یا مثبت باشد .تعامل به معنی
تعاون وسروکارداشتن وکنش گری وعمل و عکسالعمل وارتباط کاری وهم کنش واز نظر روانشناسی(interaction یعنی ارتباط متقابل فردمیان دو یا چند فرد یاگروه. تعامل گرایی یا
( Interactionisml ) از نظر روانشناسی مدلی ازشخصیت که بر طبق آن رفتار واقعی ' تابعی از
فرایند های مداوم و تعاملی و چند وجهی بین فرد و موقعیت هایی است که با آن روبرو می شودبعبارتی دید گاهی که بر طبق آن متغیر های اجتماعی و خصایص فردی در تعیین رفتار اجتماعی فرد با یکدیگر تعامل دارند.
در فرهنگ رایانه :تعامل یعنی کسی که با یک
سیستم تعامل دارد و از آن استفاده می کند.
کاربر...... خانی
شکریه
تعامل علم است که وقتیکه دو یا چندین ماده با خواص مختلف یکجا شده یک مرکب جدید را وبا خواص جدید بسازد
.
ارتباط برقرار کردن
علی آرامی
بر هم کنش
Zarymeidany
Interaction
ن
مثلا جمعیت های گوناگونی که باهم تعامل دارند را اجتماع میگویند
مولوی
همکاری وهم فکری دوگروه دریک امری.
تائب
همفکری چند فرد یا گروهی برای به نتیجه رساندن کار مطلوبی
ب. الف. بزرگمهر
بازاندیشی

من آن برابر (و مترادف های) یاد شده در بالا را نادرست می دانم. واژه ی از ریشه عربی �تعامل� در زبان ما به آرش های گوناگونی که گاه چندان نزدیک به یکدیگر نیز نیستند بکار رفته است. از دید من، درست ترین و دربرگیرنده ترین برابر پارسی آن، �بازاندیشی� است؛ ولی به همان شوند یاد شده، در هر باره ای نمی توان آن را بکار برد
علی باقری
تعامل – کنش و واکنش(Interaction) : [اصطلاح جامعه شناسی] عمل متقابل دو یا چند وجود زنده بر یکدیگریا با یکدیگر است . تعامل از پایه های حیات اجتماعی است . تعامل اجتماعی (Social interaction) مفهومیست کلی که با شیوه و میزان و شدت و به طور کلی انواع گوناگونی کنش و واکنش انسانها در یک گروه یا جمع و یا جامعه سر و کار دارد .
منبع https://rasekhoon.net
سهیل
بر هم کنش
بر هم کنش کردن
همچنین در رایانه بدین گونه است.، دستور فرستاده می‌شود، و سپس پاسخی پس می‌دهد.
مجید ترکستانی
اندرکنشی-درکنشی-برهم‌کنشی

هرسه به معنای کنش دو کَس یا دو چیز یا چند چیز درون جایی مانند گروه یا سیستم بسته به هم می باشد، کنش‌دوسویه،کنش درونی دگرمعنای آنان‌ست
بهار
ارتباط برقرار کردن
رضا زمانی
اتحاد.همکاری.
گلی
درک وهمفکری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تعامل   • معنى تعامل   • تعامل چیست   • معنای اصطلاحی تعامل   • مفهوم تعامل   • تعامل اجتماعی یعنی چه   • تعامل به انگلیسی   • تعریف تعامل اجتماعی   • معرفی تعامل   • تعامل یعنی چی   • تعامل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تعامل

کلمه : تعامل
اشتباه تایپی : juhlg
آوا : ta'Amol
نقش : اسم
عکس تعامل : در گوگل

آیا معنی تعامل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )