برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1394 100 1

تشریق

معنی تشریق در لغت نامه دهخدا

تشریق. [ ت َ ] (ع مص ) گوشت قدید کردن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). قدید کردن گوشت. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). قدید کردن گوشت در آفتاب. (از اقرب الموارد). || بسوی مشرق شدن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). سوی مشرق شدن و روی به شرق کردن. (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || نماز عید کردن. (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء): لاتشریق الا فی مصر جامع. (منتهی الارب ). || خوبی و درخشش روی. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). زیبا و تابان روی بودن. || اندودن بنا با شارق (ساروج ). (از اقرب الموارد). || (اِ) ایام تشریق سه روز است بعد از روز نحر. و یا این ایام را بدان جهت تشریق گویند که تا آفتاب تابان نشود، قربانی را نحر نکنند. (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از آنندراج ). ایام تشریق سه روز بعد از عیداضحی است و ایام نحر سه روز است از عید اضحی و کلاً چهار روز شود که اول آن نحر است و لاغیر و آخر آن تشریق است نه جز آن و دو روز میانگین را نحر و تشریق نامند. (از کشاف اصطلاحات الفنون نقل از هدایه ). || (اصطلاح نجومی ) اما ستارگان علوی دوری ایشان را از آفتاب هیچ حدی نیست ولکن آفتاب از ایشان سبکتر است و بر ایشان بگذرد و از ایشان دور شود تا ستاره ٔ علوی از زیر شعاع او بیرون آید و بامدادان بمشرق دیده آید و آن را تشریق خوانند. (التفهیم همایی ص 81).

معنی تشریق به فارسی

تشریق
روشن ساختن، نورانداختن، زیباروی شدن، به سوی، مشرق توجه کردن، خشکانیدن گوشت در آفتاب
۱-( مصدر ) روشن کردن نورانی ساختن . ۲- ( مصدر ) زیبا شدن ۳.- بسوی مشرق توجه کردن . ۴- ( مصدر ) خشک کردن گوشت در آفتاب . یا ایام تشریق . سه روز پس از عید قربان که در آن درقدیم گوشتهای قربانی را خشک میکردند.
گوشت قدید کردن قدید کردن گوشت
[نجوم ] ← طلوع مقارنه ای

معنی تشریق در فرهنگ معین

تشریق
(تَ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - روشن کردن . ۲ - به سوی مشرق توجه کردن . ۳ - نهادن پاره های گوشت در آفتاب تا خشک شود. ایام ~ : سه روز پس از عید قربان که در آن ، در قدیم گوشت های قربانی را خشک می کردند.

معنی تشریق در فرهنگ فارسی عمید

تشریق
۱. روشن ساختن، نور انداختن.
۲. زیباروی شدن.
۳. به سوی مشرق توجه کردن.
۴. خشکانیدن گوشت در آفتاب.
۵. سه روز بعد از عید قربان که در قدیم عرب ها گوشت های قربانی را خشک می کردند.

تشریق را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حکم روزه ایام تشریق   • ذکر حاجیان در جدول   • ایام معدودات   • روزه مکروه   • تکبیرات تشریق   • ايام تشريق   • تکبیر تشریق   • دفاتر ایام   • معنی تشریق   • مفهوم تشریق   • تعریف تشریق   • معرفی تشریق   • تشریق چیست   • تشریق یعنی چی   • تشریق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تشریق
کلمه : تشریق
اشتباه تایپی : javdr
عکس تشریق : در گوگل

آیا معنی تشریق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )