تسکین دهنده

/taskindahande/

مترادف تسکین دهنده: آرام بخش، آرامش بخش، تسکین بخش، مسکن

معنی انگلیسی:
soothing

مترادف ها

propitiator (اسم)
تسکین دهنده، دلجویی کننده

pacifier (اسم)
تسکین دهنده، پستان مصنوعی، پستانک

pacificator (اسم)
تسکین دهنده

quencher (اسم)
تسکین دهنده، اطفا کننده

anodyne (صفت)
مسکن، تسکین دهنده

soothing (صفت)
تسکین دهنده، ارامی بخش، ارامش بخش

sedative (صفت)
داروی مسکن، تسکین دهنده، تسکین پذیر

demulcent (صفت)
تسکین دهنده

فارسی به عربی

رزین , سکن

پیشنهاد کاربران

بپرس