ترن اف

پیشنهاد کاربران

Turn of
ترن آف ( turn off ) [ اصطلاح توییتر]: این عبارت انگلیسی برای چیزی به کاربرده می شود که می تواند حس جنسی شما از بین ببرد.

بپرس