برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1606 100 1
شبکه مترجمین ایران

ترش کردن

معنی ترش کردن در لغت نامه دهخدا

ترش کردن. [ ت ُ / ت ُ رُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) چیزی را با چیزی ترش مخلوط کردن. طعم ترش بچیزی دادن. ترشی به طعام آمیختن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || قوی شدن ماده ٔ حموضت در معده و طعم ترش گرفتن غذا در آنجا. ترشی در معده پدید آمدن و ناراحت شدن شخص از آن. ترش شدن غذا در معده که نوعی از سؤهاضمه است. (یادداشت ایضاً). || مکدر ساختن. ملول ساختن. افسرده کردن :
فرهاد را از آن چه که شیرین ترش کند
این را شکیب نیست گر آنرا ملالتست.
سعدی (کلیات چ مظاهر مصفا ص 366).
- ابرو ترش کردن ؛ گره بر ابروان افکندن. ابروان را بعلامت خشم در هم کشیدن. خشمگین شدن :
وز آن نیمه عابد سری پرغرور
ترش کرده بر فاسق ابرو ز دور.
(بوستان ).
تفاوتی نکند گر ترش کنی ابرو
هزار تلخ بگویی هنوز شیرینی.
سعدی.
من از تو سیر نگردم وگر ترش کنی ابرو
جواب تلخ ز شیرین مقابل شکر آید.
سعدی.
- رو ترش کردن ؛ روی ترش کردن. مجازاً، در هم شدن. تیره و تار شدن :
نه چو ابری که در زمستانها
رو کند ترش وقت بارانها.
مکتبی.
- روی ترش کردن ؛ روی را بعلامت خشم در هم کشیدن. تعبس. با ملامح و جنات خشم نمودن. چین بر ابرو افکندن. اخم کردن. روی فراهم کشیدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : روی ترش کرد و سر بجنبانید. (منتخب قابوسنامه ص 46). شربتی از این [ از آب انگور مخمر ] بخونی دادند چون بخورد اندکی روی ترش کرد. (نوروزنامه ٔ منسوب به خیام ). چون سوی عبداﷲ خطیب آمد او را ملامت نمود و روی ترش کرد و گفت اگر نه آنستی که تو هنوز خردی.... ترا امروز مالشی دادمی. (نوروزنامه ایضاً). یکی تیزتیز در وی نگریست ، پس روی ترش کرد و بخشم گفت برخیز از پیش من. (تاریخ بخارا).
مکن روی بر مردم ای زن ترش
تو گفتی که زنبور مسکین مکش.
(بوستان ).
تیغ جفا گر زنی ضرب تو آسایش است
روی ترش گر کنی تلخ تو شیرین گوار.
سعدی.
کسان که تلخی حاجت نَیازمودستند
ترش کنند و بتابند روی زَاهل سؤال.
سعدی.
تا آنگاه که به عمد و قصد اظهار ملامت کرد و روی بر ایشان ترش کرد و جوال جوز آنجا بریخت. (تاریخ قم ص 72).
رو ترش کرد ...

معنی ترش کردن به فارسی

ترش کردن
چیزی را با چیزی ترش مخلوط کردن طعم ترشن بچیزی دادن ترشی به طعام آمیختن یا قوی شدن ماده حموضت در معده و طعم ترش گرفتن غذا در آنجا ترشی در معده پدید آمدن و ناراحت شدن شخص از آن ترش شدن غذا در معده که نوعی از سوئ هاضمه است یا مکدر ساختن ملول ساختن افسرده کردن ابرو ترش کردن گره بر ابروان افکندن ابروان را بعلامت خشم درهم کشیدن روی ترش کردن روی را بعلامت خشم در هم کشیدن .
ترشرویی کردن گره بر ابرو افگندن خود را عبوس نشان دادن اخم کردن

ترش کردن

معنی ضرب المثل -> ترش کردن
ناراحت شدن.

معنی ترش کردن به انگلیسی

acerbate (فعل)
تند و تیز کردن ، ترش کردن ، تلخ و گس کردن
acidify (فعل)
ترش کردن ، اسید کردن ، حامض کردن
acidulate (فعل)
ترش کردن ، میخوش کردن ، کج خلقی کردن

معنی کلمه ترش کردن به عربی

ترش کردن
ازعج , حمض

ترش کردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد آرام پور
تراویدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ترش كردن گلو   • علائم ترش كردن معده   • علت ترش كردن دهان   • رفع ترش شدن غذا   • ترش كردن معده و سردرد   • درمان گیاهی ترشح زیاد اسید معده   • درمان ترش كردن معده در بارداري   • قرص براي ترش كردن معده   • معنی ترش کردن   • مفهوم ترش کردن   • تعریف ترش کردن   • معرفی ترش کردن   • ترش کردن چیست   • ترش کردن یعنی چی   • ترش کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ترش کردن

کلمه : ترش کردن
اشتباه تایپی : jva ;vnk
عکس ترش کردن : در گوگل

آیا معنی ترش کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )