تداعیات

فرهنگ فارسی

( مصدراسم ) جمع تداعی .

پیشنهاد کاربران

بپرس