تحت الحنک


معنی انگلیسی:
fold of the turban passed under the chin

لغت نامه دهخدا

تحت الحنک. [ ت َ تَل ْ / تُل ْ ح َ ن َ ] ( از ع ، اِ مرکب ) معمول زهاد است که یک پیچ عمامه از تحت حنک گذرانده به سر پیچند. ( غیاث اللغات ). نوعی از بندش دستار و آن چنان است که زهاد در اثنای بستن عمامه یک پیچ را از زیر زنخ میگذرانندو این در بعضی از مذاهب مسنون است. ( آنندراج ). یک پیچ از عمامه که از زیر زنخ گذرانیده به سر پیچند. ( ناظم الاطباء ). حصه ای از عمامه که آویخته است و گاهی زیر حنک ( زنخ ) بسته میشود. ( فرهنگ نظام ). دنباله عمامه که از یک سوی بزیر حنک گذرانند و از دیگر سوی به دوش افکنند. ( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) :
کبک چون طالب علم است و در این نیست شکی
مسأله خواند تا بگذرد از شب سه یکی
بسته زیر گلو از غالیه تحت الحنکی
پیرهن دارد زین طالب علمانه یکی.
منوچهری ( دیوان چ دبیرسیاقی ص 153 ).
هیچکس منکر تحت الحنک واعظ نیست
این قدر هست که چسپان تر از این میباید.
صائب ( ازآنندراج ).
هرگز نشدم بسوزنی یار کسی
وین دیده ندوخت چشم بر تار کسی
صد شکر که در جهان نبستم هرگز
تحت الحنکی بقصد دستار کسی.
رُکنای کاشی ( از آنندراج ).

فرهنگ فارسی

( اسم ) تحت حنک (( کبک چون طالب غلم است ودرین نیست شکی - مساله خواند تا بگذرد از شب سیکی (( بسته زیرگلو ار غالیه تحت الحنکی ساخته پایکها را زلکا موزگکی ...

فرهنگ معین

( ~. حَ نَ ) [ ع . ] (اِمر. ) ۱ - زیر چانه . ۲ - بخشی از دستار یا عمامه که پس از گذراندن از زیر چانه ، به دور سر می بندند.

فرهنگ عمید

۱. زیر چانه.
۲. قسمتی از دستار یا شال که از زیرچانه از دستار گذرانیده و به سر ببندند.

پیشنهاد کاربران

تحت الحنک/ that. o. l. hanak : [ عر: تحتَ الحنک ] ( ا ) دنباله ی عمامه که آن را از زیر چانه می گذرانند و به سر می پیچند یا بر شانه می اندازند.
فرهنگ بزرگ سخن
دکتر حسن انوری
نشر: سخن

...
[مشاهده متن کامل]

مانند: مندلو شالی پشمین بر سر می بست و دنباله ی شال را تحت الحنک، از زیر چانه و روی پوزه و دهان و بینی اش می گذراند و بالای گوشش گیر می داد.
کلیدر
محمود دولت آبادی

بپرس