تجمل گرا

/tajammolgerA/

مترادف تجمل گرا: تجمل پرست
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما