بی پیرایه

/bipirAye/

مترادف بی پیرایه: بی آلایش، بی ریا، خاکی، خودمانی، درویش، ساده

متضاد بی پیرایه: تشریفاتی، مقرراتی
شبکه مترجمین ایران

مترادف ها

unaffected (صفت)
ساده، صمیمی، بی ریا، بی پیرایه، بی تکلیف

free-standing (صفت)
ساده، بی پیرایه، بی زیور، بی الایش

unadorned (صفت)
بی پیرایه، بی زیور

معنی یا پیشنهاد شما