بی نشاط


مترادف بی نشاط: افسرده، بی شور وشوق، پژمرده، دلمرده، ناخوشحال، ناخوشدل، ناشاد، ناشادمان، نامسرور

متضاد بی نشاط: بانشاط
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

blue, inanimate, languishing

لغت نامه دهخدا

بی نشاط. [ ن َ / ن ِ ] ( ص مرکب ) ( از: بی + نشاط ) کسل. بیحال و پژمرده : بوسهل گفت بی نشاطی کاری نیفتاده است.( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 604 ). و رجوع به نشاط شود.

فرهنگ فارسی

کسل ٠ بیحال و پژمرده ٠

معنی یا پیشنهاد شما