برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1466 100 1

بی طرفی

/bitarafi/

برابر پارسی: بی سویگی

معنی بی طرفی در لغت نامه دهخدا

بی طرفی. [ طَ رَ ] (حامص مرکب ) (اصطلاح سیاسی ) عمل و حالت بی طرف. تصمیم عدم دخالت در امور سیاسی یا عدم دخول در جنگ که دولت سومی بخود گیرد چون دو دولت در حالت جنگ یا تیرگی مناسبات سیاسی باشند. (از یادداشت مؤلف ). عدم دخالت در دسته بندیهای سیاسی. || عدم تعصب و جانبداری.
- بی طرفی مسلح. (یادداشت مؤلف ) ؛ (اصطلاح سیاسی ) در حقوق بین الملل ، حالت یک یا چند ملت یا مملکت که در عین بی طرفی در جنگ بین چند دولت دیگر برای رفع تجاوز احتمالی دولتهای متخاصم مسلح میشوند. معروفترین آنها بیطرفیهای مسلح سالهای 1780 و 1800 است که بتوسط دولتهای اروپای شمالی دانمارک ، سوئد، پروس ، روسیه ، تشکیل گردید. هدف آنها آن بود که بریتانیا را که با فرانسه در جنگ بود وادار به محترم شمردن بعضی حقوق مشخص دولتهای بی طرف کنند. بی طرفی مسلح 1780 مخصوصاً مقرر میکرد که کالاهایی که با کشتی یک دولت بی طرف بمقصد یکی از دولتهای متخاصم حمل میشود آزاد است. محاصره ٔ دریایی وقتی لازم الرعایه است که مؤثر باشد و فهرست کالاهای قاچاق جنگی باید منحصر به کالاهایی باشد که صرفاً فایده نظامی دارد. (از دائرة المعارف فارسی ).

معنی بی طرفی به فارسی

بی طرفی
[neutrality] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] موضع حقوقی یک دولت مبنی بر عدم جانب داری از هریک از دو طرف درگیر در جنگ
[permanent neutrality, perpetual neutrality] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] مشی سیاسی پایدار یک دولت، مبتنی بر بی طرفی، چه در جنگ و چه در صلح
[armed neutrality] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] بیطرفی در عین آمادگی نظامی

معنی بی طرفی در فرهنگ فارسی عمید

بی طرفی
۱. بی طرف بودن.
۲. (سیاسی) دخالت نکردن یک دولت مستقل در کشمکش های دولت های متخاصم.

بی طرفی در دانشنامه اسلامی

فیلسوفان اخلاق علی رغم این که تبیین روشنی از بی طرفی اخلاقی ارائه نکرده اند اما آن را یکی از ویژگی های اصلی اخلاق به حساب آورده اند. آنها سه معادل یا آزمون برای سنجش این که شخص در موقعیت های اخلاقی بی طرفانه رفتار می کند یا نه پیشنهاد کرده اند.
بسیاری از اوقات پیش آمده به کسی که نسبت به ما رفتاری غیر اخلاقی داشته است گفته ایم: اگر تو به جای ما بودی و همین برخورد با تو صورت می گرفت ناراحت نمی شدی؟ اگر پاسخ شخص منفی باشد و بگوید اگر تو هم چنین شرایطی داشتی کاملا به تو حق می دادم که با من چنین رفتار کنی؛ این شخص بر اساس معیار عکس پذیری کاملا بی طرفانه رفتار کرده است. برخی از فیلسوفان اخلاق مانند «کرت بایر» معیار تشخیص بی طرفی اخلاقی را چنین معیاری دانسته اند. به این بیان که انسان، تنها و تنها در صورتی بی طرفانه عمل می کند که از آن عمل منحصرا به همان شکل دفاع کند، حتی اگر نقش طرفین آن عمل، معکوس شده باشد. این معنا از بی طرفی، در واقع، الهام گرفته از دیدگاهی است که قاعده زرین لقب گرفته است؛ یعنی با دیگران چنان رفتار کن که می خواهی آنان با تو رفتار کنند. مثلا دروغ گویی الف به ب در موضوع خاصی را تنها زمانی می توان بی طرفانه، و در نتیجه اخلاقی، دانست که الف حاضر باشد از دروغ گویی ب به خودش در مورد همان موضوع دفاع کند. یعنی اگر خودش را به جای او بگذارد، حاضر باشد که در آن موضوع به او دروغ گفته شود.
تعمیم پذیری
معیار دیگری که برای بی طرفی اخلاقی مطرح شده معیاری است که از سوی ار. ام. هیر با عنوان «تعمیم پذیری» مطرح شده است. بر خلاف دیدگاه عکس پذیری که معیار بی طرفی را جابجایی طرفین می دانست. در تعمیم پذیری سخن از هرکس دیگری در هرگونه موقعیت مشابه است. بر اساس این معیار، انسان تنها زمانی بی طرفانه عمل می کند که از عمل مشابه دیگران در شرایط مشابه دفاع کند. مثلا الف در دروغ به ب بی طرفانه عمل کرده است در صورتی که از عمل مشابه دیگران در شرایط مشابه دفاع کند. می توان گفت تفاوت میان نظریه عکس پذیری با تعمیم پذیری در این نکته است که عکس پذیری از معیاری شخصی در آزمون بی طرفی بهره می گیرد و تعمیم پذیری بر اساس معیاری نوعی به سنجش بی طرفی فاعل اخلاقی می پردازد. بسیاری معتقدند این معیار، ر ...

بی طرفی در دانشنامه ویکی پدیا

بی طرفی
بی طرفی یکی از اصول عدالت است مبنی بر اینکه تصمیمات باید بر مبنای معیارهای عینی باشد، نه بر مبنای گرایش های خاص، پیش داوری یا نفع طلبی. معمولاً نگاه بی طرفانه، نگاه اخلاقی محسوب می شود.
بی طرفی بیانگر یک وضعیت حقوقی یک دولت دربرابر جنگ بین سایر دولت ها است. دولت بی طرف باید رفتار واحدی در برابر طرفین جنگ در پیش گیرد. اصل عدم جانبداری در واقع وظیفهٔ اصلی دولت غیر درگیر در جنگ است. تا زمانی که دولت های بی طرف از شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در مخاصمه احتراز کنند یا وظایفی را که حقوق بین الملل بر عهدهٔ آنان گذاشته رعایت نمایند، می توانند از حقوق بی طرفی بهره مند شوند. ولی از سوی دیگر، اگر دولتی که مدعی بی طرفی است به وظایف و تعهّدات خود عمل نکند، این امر به دول درگیر حق می دهد که علیه آن دولت به اقدامات تلافی جویانه متوسّل شوند.
«حقوق و وظایف دولت بی طرف در نبرد دریایی».
در گذشته شروع جنگ های مسلحانه پس از صدور اعلامیهٔ رسمی انجام می گرفت و متعاقب آن، رعایت قواعد بی طرفی برای کشورهای ثالث ضرورت می یافت، ولی امروزه به علت تحوّلات در ارتباطات، شروع جنگ الزاماً نباید به دوَل ثالث به طور رسمی اعلام گردد تا به تعهّدات بی طرفی خود عمل کنند. همچنین امروزه نیازی نیست که دوَل ثالث اعلامیه های خاصی مبنی بر تشریح مواضع خود و سیاست امتناع از شرکت در جنگ و در نتیجه رعایت تعهّدات بی طرفی منتشر کنند. این دولت ها می توانند قوانینی وضع کرده یا بیانیه هایی منتشر کنند که وظایف و حقوق آن ها را برای مقامات و اتباع خود یا دول متخاصم بیان کند.
دوَل بیطرف حق دارند که در صورت نقض بی طرفی آن ها توسط دوَل متحارب، به زور متوسل شوند. دولت محاربی نیز که در نتیجهٔ عدم انجام تعهّدات دولت بی طرف صدمه دیده است، می تواند به مجامع بین المللی شکایت کند و تقاضای غرامت مادی یا معنوی نماید یا به عنوان دولت متضرر دست به اقدام تلافی جویانه بزند.
چهار تکلیف اصلی بر عهدهٔ کشور بی طرف گذاشته شده است؛ این تکالیف عبارتند از:
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بی طرفی در دانشنامه آزاد پارسی

بی طَرَفی (neutrality)
در حقوق بین الملل، موضعِ کشوری که تصمیم می گیرد در جنگِ دیگر کشورها شرکت نکند و در قبال آن ها سیاستی یکسان و بی طرفانه در پیش گیرد. از کشورهای درگیر در جنگ انتظار می رود که از هر گونه تعرض به سرزمین دولت بی طرف خودداری کنند. بی طرفی دائمی با بی طرفی موقت از این لحاظ تفاوت دارد که بی طرفی دائمی، مانند موضع سوئیس، به موجب معاهده ای چندجانبه ایجاد می شود، حال آن که بی طرفی موقت به صورت یک جانبه اعلام می شود. با گسترش جنگ دریایی و تقاضای فزایندۀ دولت های غیردرگیر در جنگ برای ادامۀ آزادانۀ تجارت، مفهوم بی طرفی اهمیت یافت. اما، با توسعۀ قوانین بین المللی مربوط به محاصره و تجارت قاچاق، حق تجارت بی طرفانه محدود شد. در مجموعۀ قوانین دریایی قرن ۱۵م موسوم به آرامش دریایی، و نیز در آثار اِمِریش دو واتل (۱۷۶۷)، اعلامیۀ ۱۸۵۶ پاریس، مقاوله نامه های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، و اعلامیۀ ۱۹۰۹ لندن می توان نشانه هایی از تلاش برای سامان دادن و اصلاح بی طرفی را مشاهده کرد. به دلیل وابستگی متقابل فزایندۀ بین المللی و تعهدات ناشی از منشور ملل متحد، عملی کردن بی طرفی در قرن ۲۰ بیش از پیش دشوار شده است.

معنی کلمه بی طرفی به عربی

بی طرفی
الحياد
الحفاظ علي الحياد

بی طرفی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرامرز فرشاد
نادر گیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تعریف دیدگاه   • معنی جانبداری   • معنی دیدگاه   • معنی بی طرفی   • مفهوم بی طرفی   • تعریف بی طرفی   • معرفی بی طرفی   • بی طرفی چیست   • بی طرفی یعنی چی   • بی طرفی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بی طرفی
کلمه : بی طرفی
اشتباه تایپی : fd xvtd
آوا : bitarafi
نقش : اسم
عکس بی طرفی : در گوگل

آیا معنی بی طرفی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران