بی شائبه

شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

unmixed, pure, taintless, aboveboard, square, naked, unaffected

مترادف ها

staunch (صفت)
وفادار، بی شائبه، بی رخنه، بی منفذ

پیشنهاد کاربران

خااص
بی گمان
شائبه:به شک اندازنده درباره وجود چیزی ، وبه مجاز، عیب و بدی یانقص درچیزی;
بی شائبه:بدون آلودگی وباخلوص وصداقت، پاک، خالص ، اراده، خواست
بی تردید
بی شیله پیله
بلا شک/قاطع
خدمت ومحبت کردن بدونه هیچ چشم داشتی
حتادراانتظارجبران نبودن
محبت بدونه توجه به موقعیت وشرایت طبقه بندی نکردن آدما
مصفی/مصفا
بی شائبه: بدون تردید - بدون اندیشه قبلی -
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما