بیزاراندن

پیشنهاد کاربران

بیزاراندَن. بیزار کردن. متنفر کردن.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما