بوریت

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/boorit/ گریخته – در حال فرار

معنی یا پیشنهاد شما