بوریته

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/boorite/ فراری گریخته

معنی یا پیشنهاد شما