بوریتن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/booriten/ فرار کردن

معنی یا پیشنهاد شما