بوریتن

گویش مازنی

/booriten/ فرار کردن

پیشنهاد کاربران

بپرس