برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1403 100 1

بلوچ

/baluC/

معنی بلوچ در لغت نامه دهخدا

بلوچ. [ ب ُ ](اِ) علامتی که بر تیزی طاق و ایوان نصب کنند. (برهان ). || تاج خروس ، و آن گوشتی باشد که بر سر او رسته باشد. (برهان ). || پارچه ٔ گوشتی که بر ختنه گاه زنان می باشد و بریدن او سنت است. (برهان ). تلاق و بظر. (ناظم الاطباء). چوچوله :
تا...لب و بلوچ زبانست و رومه ریش
جز راه... او به سیم پای نسپرم.
سوزنی.
|| صفحه ٔ نازکی که آن را بروی ساقه ٔ عمودی در جائی مرتفع قرار دهند و بسهولت گردش می کند و معبر باد را نشان میدهد. (ناظم الاطباء).

بلوچ. [ ب َ ] (اِخ ) طایفه ای در میان کرمان و سیستان ، ولایت ایشان را بلوچستان گویند و در ملک کج و مکران و مگس و قلات و پامپور و کنار بحر سند سکونت دارند. (آنندراج ). مردمانی اند میان این شهرها [ بعض از شهرهای کرمان ] نشسته بر صحرا و این مردمان بسیار بودند و پناخسرو ایشان را بکشت به حیلتهای گوناگون. (حدود العالم ). طایفه ای باشند چون اکراد و آنان را بلادی وسیع باشدمیان فارس و کرمان در سفح جبال قفص (کوچ ) و آنان راشوکت و قوت و عدد بسیار باشد و قوم قفص (کوچ ) که طایفه ای دیگرند با همه ٔ قوت از هیچکس جز بلوچ بیم ندارند. و بلوچ صاحبان نعمت و چادرهای موئین باشند و مردمان از بلوچ ایمنند راه نزنند و مردم نکشند و اذیت آنان به کس نرسد برخلاف قفص. (از معجم البلدان ذیل بلوص ). مردم این ناحیت را یونانی ها بعلت سیاهی رنگ آنان حبشی ماهیخوار می نامیدند. (یادداشت مرحوم دهخدا). قومی ایرانی صحرانشین و دلیر، ساکن بلوچستان. طوایف خارجی کمتر در آن ناحیه نفوذ کرده و ایشان همیشه در برابر بیگانگان مقاومت نموده اند. آنان دارای لهجه ٔ خاصی هستند که به بلوچی معروف است. (فرهنگ فارسی معین ). نام طوایفی چند که در بلوچستان ایران و نیز در سیستان و در سند و پنجاب ، و همچنین عده ٔ قلیلی از آنها نزدیک مرو در ترکمنستان شوروی سکنی دارند. زبان آنهابلوچی است. بلوچهای ایران منقسم به چند طایفه است که بعضی منقسم بر چندین تیره می باشد. بلوچها ظاهراً مقارن با حمله ٔ سلجوقیان به کرمان از کرمان به ناحیه ٔمکران درآمدند. کرمان را مسلمانان بسال 23 هَ. ق. فتح کردند و در کوههای کرمان با اقوام بیابانگردی بنام کوچ یا قُفص و بلوچ یا بلوص مواجه شدند. ...

معنی بلوچ به فارسی

بلوچ
قومی ایرانی صحرا نشین و دلیر ساکن بلوچستان . طوایف خارجی کمتر در آن ناحیه نفوذ کرده و ایشان همیشه در برابر بیگانگان مقاومت نموده اند . آنان دارای لهجه خاصی هستند که به [ بلوچی ] معروف است .
تاج خروس، تکه گوشت رنگی که روی سرخروس درمی آید
( اسم ) ۱ - ( قوم ) ۲ - مردی از قوم بلوچ.
ده از دهستان خواشید بخش ششتمدشهرستان سبزوار . آب از قنات . محصول غلات و پنبه
ده از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز این ده مشهور به قصر شهریار است .

معنی بلوچ در فرهنگ معین

بلوچ
(بَ) (اِ.) ۱ - علامتی که بر تیزی طاق و ایوان نصب کنند. ۲ - تاج خروس . ۳ - صفحة نازکی که بر روی ساقة عمودی در جایی مرتفع آن را قرار دهند و آن به سهولت گردش می کند و معبر باد را نشان می دهد. ۴ - پارچة گوشتی که بر ختنه گاه زنان می باشد و بریدن او سنت است .

معنی بلوچ در فرهنگ فارسی عمید

بلوچ
تکۀ گوشت سرخ رنگی که روی سر خروس درمی آید، تاج خروس، خوچ.

بلوچ در دانشنامه آزاد پارسی

بَلوچ
بَلوچ
قوم ایرانی، از اقوام قدیمی جنوب شرقی فلات ایران، متشکل از صدها طایفه و تیرۀ اسکان یافته و چادرنشین، ساکن بلوچستان پاکستان و ایران. گروه هایی از این مردم در حوزۀ سفلای رودخانه هیرمند و ناحیۀ هرات افغانستان و مناطقی از ترکمنستان و مسقط و عمان و امارات متحدۀ عربی و زنگبار و تانزانیا سکونت دارند. زبان بلوچی از گروه زبان های ایران غربی است و نزدیکی های فراوانی با زبان های کردی و تاتی و تالشی دارد. بلوچان حنفی مذهب اند. تشیع امامیه نیز در میان بلوچان پیروانی دارد. مذهب ذکری، در میان اقلیتی از بلوچان رایج است. بلوچان موسیقی مخصوص خود را دارند و ادبیات آنان تا قرن ۱۳ق فاقد آثار مکتوب بود. بزرگ ترین حکومت قومی بلوچان در میانۀ قرن ۱۱ق به دست سرداران طایفۀ براهویی به وجود آمد. اولین آن ها میراحمدخان قنبرانی، جد خاندان احمدزایی و آخرین آن ها میریاراحمدخان است که پس از خروج انگلیسی ها از شبه قارۀ هند در ۱۹۴۷م/۱۳۶۶ق خواستار تشکیل کشور مستقل بلوچستان شد اما پس از مذاکرات کوتاه و فشرده ای با محمدعلی جناح، با الحاق بلوچستان به کشور پاکستان موافقت کرد. نخستین مورخان و جغرافیانویسان مسلمان، نام بلوصی را برای این قوم به کار برده اند و آنان را مردمان چادرنشین صحراگرد خوانده اند. ظاهراً بلوچ ها، اصلاً ساکن نواحی جنوبی کرمان بوده اند. عضدالدولۀ دیلمی گروه کثیری از آنان را کشت و ده ها نفر از بزرگ زادگان بلوچ را به گروگان گرفت. بلوچان از نیمۀ اول قرن پنجم مهاجرت به شرق را آغاز کردند و به تدریج تا کنار رودخانۀ سِند پیش رفتند. بلوچان از دورۀ غزنویان تا سقوط صفویان در بسیاری از حوادث جنوب شرقی ایران و غرب افغانستان دخیل بودند. ناحیۀ کرمان از ۱۱۰ق تا سقوط دولت افغانی ایران، دائماً در معرض حملات بلوچان قرار داشت. اینان یکی از گروه های عمدۀ سپاه محمود و اشرف افغان را تشکیل می دادند. محمدخان بلوچ، از سرکردگان بزرگ دولت افغانی ایران، پس از سقوط اشرف افغان به نادر پیوست و حاکم کهکیلویه شد. او در ۱۱۴۷ق یاغی و ضمن فرار دستگیر شد و به قتل رسید. اقتدار نادرشاه مانع از حملات آنان شد. اینان پس از قتل نادر به خدمت احمدخان ابدالی درآمدند و در لشکرکشی های او در ایران و هندوستان شرکت کردند. بلوچان تا میانۀ قرن ۱۳ق بارها به سیستان و کرمان و سواحل خلیج فارس و خراسان و یزد و ا ...

بلوچ در جدول کلمات

بلوچ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حدیث
بلوچی ینی قدرت ینی غیرت و ناموس پرستی
خواهشمندم کسایی که فقط لباس بلوچی میپوشنو بلوچ حساب نکنید بلوچ بودن به لحجه و لباس نیست به اصل و نصب و بگو ریشت
رحکأ
بلوچ یعنی غیرت
خون اشک عرق
بلوچ یعنی عزت شرف مردانگی
یه مهاجر
بلوچ یعنی اقتدار وسربلندی ایران ...همین وبس هلاس
شهلی بر
بلوچ یعنی شرافت غیرت انسانیت.بلوچ یعنی ایمان و دینداری.بلوچ یعنی پاکترین ها و خالص ترین ها
محمود
نژادیاصیل ایرانی ساکن در بلوچستان ایران، پاکستان و افغانستان که از شاخه زبان پارتی اشکانی است و بسیار با غیرت و مهمان نواز
دلوش
به جزغیرت،ایمان،قدرت،ناموس پرستی میتوان مهمان نوازی و مهمان پرستی بلوچ را احسنت گفت
حامد
بلوچ یعنی غیرت شرف عظت مردانگی یه اریایی خاص بلوچ یعنی اگه جلوشون پا کج بزاری از روزگار محوت میکنن
دلوش
هرکه گفت بلوچم باید پای یه سری قول بمونه 1-مهمان نوازی 2-ناموس پرستی3-ایمانداری4-غیرت خلاصه بلوچ هستی به این قوانین پایبندباش
رها
بلوچ ینی استقامت غیرت شرافت صداقت راستی درستی
نعمت الله
بلوچ
ب = بهادُر
ل = لائک
و = وپادار (وفادار)
چ = چالاک
واژگا
بلوچ-پلوچ- بلوج -بلاج-بلاچ
بل=سرزمین پدری
وچ=او جا اوچا جای آب آسمانی
بلوچ=مهرآب سرزمین پدر آسمانی
امیر
بلوچ بلوص بالاچ بلوش بلاش (پهلوان بلند اندام وبالا نشین(کوه نشین)
براهویی
بلوچ یعنی عزت یعنی فرزندان عمر
بلوچ یعنی غیرت بلوچ یعنی مردانگی بی انتها
بلوچ یعنی شرف یعنی محافظ دین خدا و رسولش
حالا فهمیدی ب ل و چ س ت ان وطن
عمر
بلوچ یعنی عزت ،شجاعت،شرافت،مهمان نواز
یاری
بلوچ یعنی .غیرت .تکبیر مبیت ولی تذکری بیت بلوچون
داش آکل
بلوچ یعنی مردانگی عزت شرافت غیرت
عیدی
بلوچ یعنی عیرت مردانگی یعنی نترس دلیر شجاع
زین الدینی
بلوچ یعنی عزت واقتدارایران
مثل معروف بلوچی که حمل می فرماید:مردبرای نام میمیردونامردبرای نان👌❤💪
حسین
متحمل روزهای سخت.صبور.قانع دراوج تلاش.خانواده دوست.
محمدرحیم ریگی
تاج
قله(بل بضم با ولام مشدد)
وجه تسمیه قوم بلوچ بخاطر برآمدگی که مردان بلوچ روی عمامه میگذارند.
رشیدی
طایفه بلوچ ایل شوهان ایل بختیاروند قوم لر
ساکن در شمال خوزستان.لرستان.ایلام

ایل شوهان از نسل بختیار جد ایل لر بختیاروند *بهداروند * هفت لنگ

شجرنامه این طایفه در فضای مجازی در دسترس استشه بخش
طایفه اسماعیل زهی*شه بخش*
شجرنامه
سردار محمد حسن خان لر
اسماعیل خان
پسران (6 پسر )
بلوچ پسر اسماعیل خان
تیره بلوچ زهی

سردار محمد حسن خان لر از فرماندهان سپاه نادرشاه افشار بود او از لر های استان فارس بود

بلوچ نام پسر است در قوم بزرگ بلوچ آریایی
حاجی یاسر
بلوچ
بلوچ را در هر صفت که توصیف کنیم بازم کمه
بلوچ یعنی دیندار
بلوچ یعنی وفا دار
بلوچ یعنی غیرت مند
بلوچ یعنی محبت با خدا و رسولش
بلوچ یعنی فرزندان حضرت عمر و حضرت حمزه (رض)
بلوچ یعنی مردانگی
بلوچ یعنی مهمان دوستی و محبت
بلوچ یعنی قوم اتحاد بلوچستان
بلوچ یعنی مردانی پر از انسانیت
بلوچ یعنی مادرانی دلسوز
بلوچ یعنی اگه چیزی نداشته باشه برای خوردن خودش بجز یک گوسفند گوسفند را برای مهمانش سر میبرد
بلوچ اقتدار
بلوچ یعنی کسانی که ایران را فتح کردند به فرماندهی عمر ابن خطاب
بلوچ یعنی نواده های میر چاکر رند فاتح هندوستان
خلاصه هر چه قدر توصیف کنیم کمه
بلوچ یعنی مردانگی و شرافت
صفری شوهانی
طایفه بلوچ ایل لر شوهان بختیاروند
قوم لر آریایی

عثمان
بلوچ یعنی
ب:بهادر
ل:لائک (لایق)
و:وپادار (وفادار)
چ:چالاک
بنیامین چترعنبرین
بلوچ یعنی غیرت.مردانگی .شجاع .دلیر .بی باک.مهمان نواز.وفادار.خوش قول.یکرنگ.ناموس پرست.باایمان.بااستعداد.متدین آریایی اصیل
رخشانی
بلوچ به عرب ها ربط ندارند این ترفند های هستند که یه تعداد عمدآ بخاطر که تاریخ بلوچ را کم جلوه بده اند بیان میدارند.
ریشه بلوچ به آریایی ها وصل است یعنی بلوچ آریای هستند و لهجه بلوچی هم به پارتی شباهت زیادی دارند عزیزان بلوچ یه تعداد بطور عمد طوایف بلوچ را به غیر بلوچ وصل می کنند که نرفندهای آن ها در آیند باعث تضیف قوم بزرگ بلوچ می شود همه باید هوشیار باشیم
زندگ بیت بلوچ و یای وش نامی
کورد
بلوچ ها و کرد ها از پارت ها هستند که پارت ها خودشون زی مجموعه ماد ها هستند
جمال گرگیج
اقوام ایرانی
ماد::آذری
پارس::لر
پارت:خراسانی-سیستانی-بلوچی

طبق گفته ی تاریخدانها
کرد قوم نیست و به معنی رمه گردان است
نام قدیم کردستان عراق(کردستان آسورستان )بود
قوم آشور (آسوران )قوم غیر آریایی بود که توسط هخامنشی
فتح شد و زبان پارسی به آنجا راه یافت
هیچ گونه سندی از زبان قوم ماد کشف نشده

طبق آزمایش ژنتیکی که انجام گرفت کردهای ایران
بیشترین تفاوت ژنتیکی در بین اقوام ایران را با قوم بلوچ دارند
کولیوند
آذری ها تات هستند که بعد از حمله مغول و ترک زبانشون تغییر کرد .
کرد ها از قوم ماد هستند .
کوروش
آشوریان، آشوری هستنن و آز زبان های سامی شرقی هستند جمعیت اونها طبق نوشته
ویکی پدیا جمعیت اونها حدود یک میلیون نفر هستش دین اونها اغلب مسیحیت و اکثرا در شهر اهواز اصفهان توی کردستان عراق و سوریه و ترکیه زندگی میکنند من آشوری نیستم و لی آشوری ها رو دوست دارم و کر د ها قومی متفاوت از آشور هستند هم چنین اینکه آذری از لحاظ خون ایران هستند ولی از لحاظ زبان خیر و آذری ها از قوم تات هستند فقط بعد از حمله مغول زبان اونها تغییر می کنه و توی قزوین و البرز اندکی تات زبان وجود داره و زبان تاتی از زبان های کاسپین یا خزری هستند که تات .این کامنت رو فقط برای اطلاع رسانی می زارم و قصد جدایی اندازی ندارم کر د و آذری و تات با هم برادر اند و همگی انسان و دارای تاریخ کهن.
کوروش
زبان پارتی، پهلوی یا پهلوانیگ که در منابع معاصر به آن پهلوی اشکانی می‌گویند، یک زبان منقرض شده از خانواده زبان‌های ایرانی شمال غربی بوده‌است.[۲][۳][۴][۵] این زبان در ابتدا در منطقهٔ پارت، در شمال شرق ایران باستان، گویش می‌شده‌است و دولت‌های اشکانی، نظیر اشکانیان ایران، ارمنستان و… از آن به‌عنوان زبان درباری استفاده می‌نمودند. زبان‌های ایرانی شمال غربی معاصر، همچون زبان‌های کردی، تاتی، بلوچی، تالشی، مازندرانی، گیلکی، لکی و زبان‌های مرکزی با زبان پارتی از یک خانواده هستند.
از صفحه ویکی پدیا
کوروش
کردی بلوچی تاتی مازنی گیلکی و لکی و خراسانی از زبان های پارتی هستند که زبان پارتی خودش زیر مجموعه زبان مادی هست .
اما لری فارسی نوادگان زبان پارسی باستان هستند .
فؤاد
بنده به جرأت میتونم بگم که خداوند متعال بلوچ را قومی سر افراز و سربلند آفرید بنده مرتب به خلیج سفر میکنم و چه در ایران با خانواده تقریبا نصف ایران گشتیم.
جالبه هر کجا خونه اجاره میکردم اول قیمت بالا میگفتن بعد که میفهمیدن بلوچم خدا رو شاهد میگیرم کلا یه جوری تحویل میگرفتن که انگار یکی از اعضای خانواده شان باشم.
حالا در خارج ایران چه فرودگاه ها و چه داخل شهر یا کارهای اداری اگه داشتم تا حالا بندگان خدا تا میفهمیدن بلوچم خدا شاهده خیلی احترام میگذاشتن .خداوند به همه دوستان بلوچ و غیر بلوچ عزت و سربلندی نصیب کنه و همه اقوام باهم برادر و برابر باشیم به امید اونروز.
خبات
خدمت جمال گرگیج باید بگم که طبق دانشنامه ویکی پدیا:
�برخی جغرافی‌دانان و مورخان دوران اسلامی، گروه‌های صحرانشین و نیمه‌صحرانشین ایرانی را نیز به عنوان کلی اکراد ذکر می‌کرده‌اند و منظور آن‌ها لزوماً مردمان کردنژاد نبوده بلکه همه چادرنشینان و گله‌داران ایرانی غیر عرب و غیر ترک را به همین نام می‌خواندند.
درباره کرد ها هیچی نمی دونی دروغ نگو اینهم انقدر تابلو
محمود زاروزایی
مردانگی
غیرت
دین دوست
شکل زهی
بلوچ یعنی عزت شرف مردانگی
زنده باد بلوچ پاینده بلوچستان
امیر
السلام علیکم.
بلوچ یعنی عاشق الله وتمام پیامبران خصوصا محمدرسول الله.سیه سوار سردار بلوچ یزدگرد با پذیرش اسلام سهم بزرگی در پیشرفت اسلام عزیز در ایران داشت.
اون احمقی که بلوچ را برآمدگی آلت زن معنی کرده،اینو ازکجای عقل وشعور نداشتش درآورده.بلانسبت تمام دانشمندان ومادران حق پرست.انشاالله که الله خودت ودودمانتو تباه وبرباد کنه.
بهرام
تیره ای از ایرانیان که در مقایسه با تیره های دیگرِ ایرانی، تمایلات طایفه ای بالایی دارند و این مسئله باعث کاهش درخواست خدمات مردمی از دیگر تیره ها و اقوام ایرانی گشته.
علی
با احترام بعضی از گویشهادرکتیبه‌های خط میخی به زبان بلوچی می‌باشد بلوچ از نژاد هخامنشیان واریایی اصیل می‌باشد کسانی که می گویند بلوچها عرب هستند دراشتباهند در زبان عربی چ وجود نداره به عربی مینویسند بلوش و با فرهنگ لغت عربی در تضاد است
محمود خدایی
زبان پارسی باستان *پهلوی *
قوم لر خود را فیلی *پیلی.پهله ای*
می نامد
والیان لر فیلی
لرستان پیشکوه فیلی
شهر خرم آباد فیلی
لرستان فیلی عراق

سلسله لر عیلامی
سلسله لر کاسی
سلسله لر هخامنشی
سلسله لر ساسانی *پهلوی *

لر::کی لهراسب کیانی جد داریوش هخامنشی


قوم بلوچ از نژاد بلاش ساسانی

قوم لر و قوم کرد و قوم بلوچ برادر هستند
قوم کرد *ماد*

زبان های بومی ایران
زبان لری
زبان بلوچی
زبان گیلی
زبان مازنی
زبان دری
زبان کردی
زبان تاتی
زبان طالشی
دینارزهی موسی
بلوچ یعنی میارجلی ،هم تپاکی ،
افق
بلوچ
عشق آزادگی
صفا روشنی
صمیمیت

سلام:
بلوچ
ابراهیم
بلوچ اقتدار یعنی قدرت
کوروش
بلوچ از دو کلمه بل و اوچ تشکیل شده است که بل به معنی چرخ ، تیغه و پره است و اوچ به معنی بالا و اوج است و به دلیل فراوانی نیروی باد و کمبود آب ایرانیان نوعی آسیاب بادی را اختراع کردند و چرخ این آسیابها در بالای تپه ها نصب میشد که به همین خاطر بلوچ به معنی چرخ بالا گفته می شوند و یکی از طوایف این منطقه نیز نوعی دستار به سر خود می بندند که به شکل یک پَره یا تاج مانند بسته می شوند و سر پَره می گویند .
تارش
بلوچ جداشده از تالش بلوچ ها 7هزارسال قبل از تمدن سیلک کاشان(کاسان) راه سیستان وبلوچستان را پیش گرفتند. برای بلوچ معني متفاوتی آمده‌، برخی از مردم خاش خود را بر لوچ می‌خوانند، ( فرم پوشیدن لباس). بلوچ صحرانشین. اما درزبان گیلکی بولوشه به معنی درخت جوان، يا شاخه ای که از محل گره در بهار مجدد رشد میکند را می‌دهد. که به نوعی معني جوان از آن استنباط میگرددکه مشابه بلوچ است. بلوچ یکی دیگر از اقوام کاسی تبار.
گرگیج
بلوچ:یعنی مردانگی یعنی عزت یعنی شرف یعنی پایبند به دین ایمان
حسین محمودزهی
بلوچ یعنی مردمان سلحشور ،میار جلی،هم تپاکی،غیرت،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• زن بلوچ   • طایفه های بلوچ   • فیلم بلوچ   • مانتو بلوچ   • معنی کلمه بلوچ   • فرهنگ بلوچ   • جمعیت بلوچ های ایران   • اقوام بلوچ   • معنی بلوچ   • مفهوم بلوچ   • تعریف بلوچ   • معرفی بلوچ   • بلوچ چیست   • بلوچ یعنی چی   • بلوچ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بلوچ
کلمه : بلوچ
اشتباه تایپی : fg,]
آوا : baluC
نقش : اسم
عکس بلوچ : در گوگل

آیا معنی بلوچ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )