برهم کنش

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

فارسی به انگلیسی

interaction, interplay

فرهنگستان زبان و ادب

{interaction} [فیزیک] انتقال و تبادل انرژی میان دو ذره یا بین ذره و موج

دانشنامه عمومی

بَرهَم کُنِش یا اندرکنش یا تعامل ( به انگلیسی: Interaction ) عملی ست که میان دو یا چند موجودیت، پدیده، یا فرایند – که اثر متقابل برهم دارند – رخ می دهد. هنگامی که دو یا چند چیز، به کنش و واکنش با هم می پردازند، گویند که آنها با یکدیگر اندرکنش دارند. اندرکنش در اجسام می تواند حالت آن ها را تغییر داده یا بر طرز انجام تحول اجسام تأثیر بگذارد. همچنین در پدیده ها اندرکنش موجب به وجود آمدن پارامترهای اضافی می شود که باید در محاسبه ها منظور شوند. تعیین جهت گیری مغناطیسی نستی الکترو نها
• برهم کنش مواد محلول در یک حلال ( تأثیر متقابل بر میزان حلالیت یکدیگر )
• برهم کنش کولنی ذرات باردار
قانون سوم نیوتن در مورد نیروها
• تعامل انسان و ماشین ( تعامل کاربر با واسط کاربر )
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

رفتار متقابل،
تأثیر چیزها و امور بر یکدیگر.
تعامل، عمل متقابل دو شیء یا موجود بر همدیگر
همان معانی که محدثه گفتند . در تمامی علوم مانند علوم اجتماعی نیر مفهوم دارد .
تاثیر متقابل
واکنش
عملکرد
کارکرد
کنش
تقابل
رویارویی
اگر بخوایم کلمه رو تحلیل کنیم
بر هم کنش : اگر دقت کنید ما از ( هم ) در زمانی که دو چیز یکسان باشند استفاده میکنیم مثلا :امیر گفت:اگر علی میرود من هم می آیم . اگر دقت کنید در این جمله متوجه میشوید حال در این کلمه هم همین طور است یعنی دو ماده بر هم دیگر کنش یا نیرویی وارد میکنند یعنی هر دو به هم کنش وارد میکنند
به نظرم اگر این را اثر دو طرفه دو چیز بر هم دیگر بگوییم بهتر است

"برهمکنش "یک کلمه ی مرکب ( ترکیب شده یا آمیخته شده )
می باشد که از سه قسمت تشکیل شده است :
1️⃣"بر"باتلفظ /bar/در زبان پهلوی وجود دارد ؛چون وند "بر"
پیش از بقیه ی کلمه آمده *پیشوند*نامیده می شود وهمین
طور به معنای :روی . . . می باشد؛🏄‍♀️
2️⃣"هم "باتلفظ /ham/ ، پهلوی هست ؛وموقعی که برسر
کلمه ای بیاید نشاندهنده ی این است که آن کلمه ، عملی است
که بایدبه صورت متقابل انجام بگیرد ؛👈👉
3️⃣"کنش"باتلفظ /konesh/درزبان پهلوی وجود دارد و
یعنی عمل [که این عمل می تواند عمل خوب باشد یاعمل بد ]
❗درنتیجه "برهمکنش "یعنی عملی که دوچیز به صورت
متقابل روی یکدیگر انجام می دهند ؛❗

تعامل
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما