برج فلکی

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

بروج فلکی (برج های دوازده گانه)، از نظر نجومی تقسیمات دوازده گانه منطقةالبروج که هر قسمت یک برج فلکی نامیده می شود.
هر برج فلکی نواری به طول ۳۰درجه قوسی هم راستای دائرةالبروج (دایره مسیر حرکت ظاهری سالانه خورشید در آسمان) با عرض ۱۶درجه که دائرةالبروج دقیقاً مدار مبدأ و میانی آن است و هر برج تا ۸درجه شمال و ۸درجه جنوب آن پهنا دارد.
هر برج فلکی به طور متوسط نماینده ۳۰درجه حرکت خورشید بر دائرةالبروج است که به طور متوسط با یکماه خورشیدی در گاه شماری هجری خورشیدی هماهنگ است از این رو، برج به معنی ماه به عنوان یک دوازدهم سال نیز اطلاق می شود.
از حدود ۲۰۰۰ سال پیش، برای نامگذاری هر برج از نام صورت فلکی نسبتاً منطبق با آن در منطقةالبروج استفاده شده است و امروزه بعلت تقدیم محوری زمین (که دور تناوب آن ۲۶۰۰۰ سال است)، صورت های فلکی با برج های فلکی همنام خود منطبق نیستند و تقریباً به اندازه یک برج جابجا شده و تحویل هر برج در صورت ماقبل نسبت به دو هزار قبل می باشد. اما در تقویم اعتدالی بدون توجه به موقعیت واقعی صورت های فلکی، از لحظه اعتدال بهاری تا ۳۰ درجه بعد را برج حمل حمل می گیرند و همینطور الی آخر.عکس برج فلکی
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

بروج فلکی ( برج های دوازده گانه ) از نظر نجومی تقسیمات دوازده گانه منطقةالبروج که هر قسمت یک برج فلکی نامیده می شود.
هر برج فلکی به طور متوسط نماینده ۳۰درجه حرکت خورشید بر دائرةالبروج است که به طور متوسط با یکماه خورشیدی درگاه شماری هجری خورشیدی هماهنگ است از این رو، برج به معنی ماه به عنوان یک دوازدهم سال نیز اطلاق می شود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما