بد قواره


معنی انگلیسی:
shapeless, slouchy, awkward, ham-handed, uncouth, ungainly

واژه نامه بختیاریکا

رَیمک

پیشنهاد کاربران

قناس
قناص
زشت_بی قواره
بد قطع ، بد برش
بد هیکل
یغور ( یغر ) ، یقر، گامبو
یقر، بیریخت، بدفرم، نافرم، بدجور، نامتعارف
بیریخت
یغر
بد ترکیب
بدفرم
نافرم
بدجور
نامتعارف
بدریخت
یغور

مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٣)

بپرس