بایستی

/bAyesti/
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

must

مترادف ها

ought (فعل)
باید، بایست، بایستی، باید و شاید

shall (فعل)
باید، بایست، بایستی

فارسی به عربی

س

پیشنهاد کاربران

به نظر من اینا هم معنی هاش میشن ولی معنیه اصلیش یه چی دیگه هس
باید
باید، شاید
از �بایستن� بیشتر ، ساخت های �باید� ( مضارع ساده، سوم شخص مفرد ) ، � بایست � ( ماضی ساده، سوم شخص مفرد ) ، � می بایست � ( ماضی استمراری ، سوم شخص مفرد ) و � بایستی � ( صورت قدیم ماضی استمراری ، سوم شخص مفرد ) به کار می رود .
دستور زبان فارسی ۱ دکتر حسن احمدی گیوی ، دکتر حسن انوری
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما