برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1352 100 1

باورساد

باورساد در دانشنامه ویکی پدیا

باورساد
باورساد یا باورصاد، طایفه ای از شاخه چهارلنگ ایل بختیاری، از باب کیان ارثی و یکی از طوایف زیرمجموعه طایفه سهونی می باشد.
طایفه کهیش
ایل بختیاری از دو شاخه بزرگ چهارلنگ و هفت لنگ تشکیل می شود. شاخه چهارلنگ مشتمل بر پنج باب از قرار محمود صالح، کیان ارثی، زلقی ،موگویی و ممیوند است. باب کیان ارثی (گاهی کنرسی نوشته می شود) خود به تعداد زیادی طایفه دیگر تقسیم می شود که شامل ایلسهونی می باشد.ایل سهونی شامل طوایف باورصاد،حموله،کهیش،شنگی،ساد و مترک است. به طور کلی جایگاه طایفه باورصاد در قوم بختیاری از قرار زیر است  :
چهارلنگ
کیان ارثی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با باورساد

باورساد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند.بابروند.باوروند*
ایل لر بختیاروند
********
طایفه عالی ساد *عالی صاد*بهداروند
طایفه زیلایی خلیلی (شمس الدینی.تاجمیری.ساد.بردپهن.اوماهی
.میرگپی )
طایفه گندایی بهداروند خلیلی (میرگپی.
تاجمیری.حیدروند.اسدوند. .... )
تیره تاجمیری خلیلی و تاجمیری بازفتی خلیلی.قنبروند خلیلی

طایفه تش مرداسی بهداروند خلیلی
(قنبری. جهانگیری گرد گرد. قاسم.... )
(مرداس پسر تاج الدین امیر قنبر پسر رستم خان آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
*مصیر. شامصیر.شاه میر*
*****
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه
تیره رستمی پلنگ *شمس خلیلی*

خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
کلا رستم خان آقاسی *کلی وردی.کلوکن.الله وردی*
تاج الدین امیر قنبر عالی *تاجمیر عالی.قنبرعلی*
خان محمد خان ملارآهنی
عالی شمس الدین*عالیساد*
-
-
-
-
-
رمضان خان
گداخان ادیب الرعایا
خان علی خان بهودار
پدر غلام-عزیزالله
-
-
-
-
-

****
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه
تیره صالح حاجی *سالاجی.سالوجی*

شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی
تاج الدین امیر قنبر عالی
عبدالعزیز خان
کی جمالدین
حاجی اسفندیار خان
پدر(صالح.محمد صالح.محمد علی.رستم.اسحاق )

****
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه
تیره عالی ور محمود *مهمد *

شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی
تاج الدین امیر قنبر عالی
عالی ویسی شاه*عالی شاه.عالیسا*
عالی ور محمود *مهمد *
پدر(حیات الله *هیبت الله *-خلیل-محمد-خدا رحم.سهراب... )

*****
تیره ملارآهنی پلنگ خلیلی
نیمی از تیره در زمان نادرشاه کوچ داده شد
و از اولاد( امیر - محمود .حسین.خیبر .سلطان.... )

****
تیره شامی وند خلیلی در طایفه رواجهانگیری منجزی

****
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند معروف به هفت کر بیگی

1-شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
2-تاج الدین خان
3-مهدی خان
4-احمد خان
5-بلی خان *بالی*
6-خیرالدین *خدر.سیاه منصور *
7-اردشیر خان
هفت تیره بزرگ اصلی
1-شاهمنصوروند *آشتیانی وند.شامصیروند. مصیری.
شامی وند:شامسی ر وند*
2-احمد وند
3-مهدی وند*مهدی پور.مه ری*
4-تاجدی وند
5-بلی بیگیوند *بلی خلیلی :بلیلی،بلیل-بلیوند.بالیوند*
6-اردشیر وند*شیروند.شهروند.شروند*
7-خیری وند*خدروند-سیاه منصور *

تیره های فرعی
اسماعیل وند *یوسف قنبر-زونی استرم*
اسماعیل خان پسر یوسف خان پسر تاج الدین امیر قنبر پسر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان

چهاربنیچه (کریم وند.سبزعلی وند.کرم وند.احمد وند*محمود *-بیرگانی-تقی وند-کل ولی وند.... )
غریبی اردشیری(غریب پسر اردشیر خان پسر خلیل خان )
طایفه کران بهداروند *غریب پسر شهرون* خلیلی
تیره کورکوران منجزی *کرکران *
تیره کوزری*کوشک زری*-
تپایی*تالپایی *خلیلی -
قبادوند-
تیره امیدوند سلیمانی *امید پسر آنادعلی از نوادگان سلیمان *

.جهانگیری.شمس خلیلی *رستمی پلنگ*-خدابخشی رستمی .الله بخشی رستمی.
میرزاوند.صالح وند.
صالح حاجی*سالاجی*-نوروزاحمدعلی*شیخ روزعلی احمدوند*
.مهدی پور.(مهدی وند.مهرعالی*مهدی عالی*-بارونی-شاه هارونی -بالی.ملکشاهی.عبدالی )
خیری وند(خواجه وند.جمالی .علی.حسین.
محمد جمالی.قنبر.مهدی.دوست علی.
شهسوار.خان سوار.شمس.پیروزشاهی-کوچک ).شهبازوند.
آکوچک شمس-برات خان شمس.
میرزا پلنگ خان شمس-
آقاسی وند.طایفه میلاسی بهداروند *میرآقاسی *-
طایفه شیاسی بهداروند *شیر آقاسی.اردشیر آقاسی *-
طایفه خلیلی طهماسبی منجی بهداروند
(مصیری.ملکی.ویسی... )-ویسی خلیلی
.ویسی مال احمدی.طایفه رستم مصیری
..محمودوند لیمونچی.مهمدوند.چهل امیری.داود وند.داوودوند*سلیمانی *-
رفیعی-شیخی-سراجوند بلی(سراج پسر شاه مراد پسر آدینه خان )-طایفه بلیوند بهداروند خلیلی ..زاهدی.شیخی.کاظم وند.گنجعلی وند*گنجعلی پسر شمس الدین خان *
*****
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه طایفه مال احمدی منجزی
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
قاسم خان بختیاروند ایلخان
احمد خان بختیاروند ایلخان
پدر جلال خان و بهرام خان
طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال
1-جلال وند
2-بهرام وند*بهرامی*
3-علی اکبر وند *نامدار خانی*
4-خواجه وند
5-حسام الدینی*سهم الدینی*
6-دوستی *دوسنی*
7-شاسوند*شاه حسین وند.سوند*
8-مصطفی وند*مصفاون*
9-کلاوند چرمی

تیره مستقل بهرامی بهداروند
علمداری-حاتم وند-ویسی
طایفه مال احمدی گردگرد منجزی
طایفه مال احمدی فارس

شاه حسین خان بختیاروند پسر ابوالفتح خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان


حسام الدین خان بختیاروند پسر تاج الدین عبدالله خان بختیاروند ایلخان *ابدال خان*پسر علی صالح خان بختیاروند ایلخان
******
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه طایفه
تاج الدین عبدالهی منجزی

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی بختیاروند
تاج الدین امیر قنبر عالی
یوسف خان بختیاروند
علی صالح خان بختیاروند ایلخان
تاج الدین عبدالله خان بختیاروند ایلخان *ابدال*
نجف خان-نوروز خان
تیره ها(نجف وند*نجفی*-
صالح وند.آدینه وند-
نوروزوند*نوروزی*-
شهباز وند-ظاهر وند-.....

آدینه خان مستوفی بختیاروند نادرشاه
****
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه طایفه
لیموچی منجزی *نیم بنیچه .لیمونچی *
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
قاسم خان بختیاروند ایلخان

تیره ها(
قاسم عالی وند.

-آشور وند*عاشوروند*-
عباس وند.
قربان وند.
محمدی.
محمیدوند*محمی وند.محمودوند *

****
طایفه ملکشاه وند لملمی
طایفه شیخ محمد عالی لملمی
طایفه ابوالحسنی
طایفه لوخرده
طایفه برد پهن منجزی *میرگپ*

آریا بهداروند
شجرنامه تیره آشتیانی وند خلیلی
شاخه
تیره
صالح حاجی (سالاجی )خلیلی


شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
امیر رستم خان آقاسی
تاج الدین امیر قنبر
کیا عزیز خان بختیاروند
کیا جماالدین خان
حاجی اسفندیار خان بختیاروند
پدر
(صالح.محمد صالح.محمد علی.اسحاق...
آریا بهداروند
شجرنامه تیره اسماعیل وند خلیلی معروف به زونیسترم

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی
تاجمیر قنبر
یوسف خان
اسماعیل خان
مهمد خان
شیر خان
حسین
احمد
ابراهیم
رمضان
جافر
ماندنی
رستم
کیان
(تش بلیل پسر شیر خان.تش راه خدا.تش ناصر.تش حسین.....
کوه سترون*ستروم* در شمال بخش آب ماهیک لالی محل سکونت ایل منجزی بهداروند *بهادروند *

****
تش زونیسترم در طایفه کهیش
ژاله بخشنده باورساد
تا جایی که بزرگان ما گفته اند باورساد به معنی مستحکم وبرقرار در باورها وعقاید استوار در عقاید وباور است ,باورساد چهارلنگ کیان ارثی میباشد .
شیرالی
طایفه عالی ساد(عالی صاد )بهداروند
از نسل رستم خان آقاسی بختیاروند (اردشیر آقاسی )
***
طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند (حلیلی.هلیلی )
امید
راستش اسامی طوایف زیر برام جالب بود
::
طایفه صاد*ساد*ایل پاپی
طایفه باورصاد*باورساد*ایل کیانرسی
طایفه عالی ساد(عالی صاد )ایل بختیاروند
کهیش
طایفه سهونی ایل کنرسی چهارلنگ لر بختیاری
تیره کهیش
تیره باورساد
تیره حموله
تیره سنگی
تیره ساد
تیره متروک

تیره کهیش ::
تش حاتم
تش اسحق
تش بهرام
تش زال

کلانتری تیره کهیش تا سال 1327 بر عهده تش اسحاقی بود بعد به تش بهرام انتقال یافت
باورساد
ما از اولاد ..تش هلیلی باورساد هستیم

برام خیلی جالبه که در طوایف باورساد -منجزی -گندلی چندین تیره به نام هلیلی وجوددارد که هر کدام از آنها طایفه ایی بزرگ هستند

تش هلیلی باورساد سهونی کیانرسی


طایفه هلیلی پلنگ منجزی بختیاروند

تیره هلیل وند گندلی *قندلی*دورکیمعنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی باورساد   • مفهوم باورساد   • تعریف باورساد   • معرفی باورساد   • باورساد چیست   • باورساد یعنی چی   • باورساد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی باورساد
کلمه : باورساد
اشتباه تایپی : fh,vshn
عکس باورساد : در گوگل

آیا معنی باورساد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )