بام سعادت

پیشنهاد کاربران

بام قصر نیک بختی ، این ترکیب استعاره ی مکنیه است.

بپرس