بالاخص

/bel~axas/

مترادف بالاخص: مخصوص

برابر پارسی: به ویژه
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

particularly, more particularty

پیشنهاد کاربران

مخصوصاً
مخصوصا
به ویژه
اشاره به یک فهم عمومی دارد مثل واژه کور ، که شنیدن آن همه آن را درک می کنند
مثل معرفت پیشینی
تاکید بر ویژه بودن کاری یا چیزی ، بخصوص، خصوصا
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما