باد خنک

لغت نامه دهخدا

باد خنک. [ دِ خ ُ ن ُ / ن َ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) تغییری که در اواخر ماه تابستان در هوا پیدا آید و سورت گرمابشکند، گویند باد خنک زده است. باد خنک دزده در یازدهم امرداد است و باد خنک آشکارا در بیستم امرداد.

فرهنگ فارسی

تغییری که در هوا در اواخر تابستان پدید اید

جدول کلمات

نسیم

پیشنهاد کاربران

بپرس