ایوانف

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

ایوانف (نمایشنامه). ایوانف عنوان نمایشنامه ای آنتوان چخوف و ترجمه ناهید کاشی چی است.» نخستین نمایشنامه ای است که چخوف کار خود را با آن آغاز کرد، وی با نوشتن چنین نمایشنامه ای، تئاتر نوین را در کشورروسیه بر پایه گذاری کرد. نمایشنامه«ایوانف» یکی از پنج نمایشنامه بلند چخوف محسوب می شود.
ایوانف، مرد متأهل سی و هشت ساله ای است که ظاهراً به دلیل افسردگی اخیر خود، رفتارهایش از چارچوب هنجارهای متعارف خارج شده اند: او علناً با بی اعتنایی نسبت به همسر جوان اما به شدت بیمار خود (مبتلا به سل) و رفت وآمدهایش به خانهٔ لیبیدف و مصاحبت با ساشا دختر جوان این خانواده، عملاً موضوع بدگویی ساکنان وراج شهر شده است. از سوی دیگر، از آنجا که فردی اهل مطالعه است و آشنایی محدودی با ادبیات و فلسفه دارد، در تصور خویش با نگاهی انتقادی، هذیان گویی های آشفته خود را شبیه به هاملت می بیند: از قماش افرادی که در عین نارضایتی از خود، تلقی و احساسی قهرمانانه از خویش دارند
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

ایوانُف
رجوع شود به:روسی خان، مهدی (تهران ۱۲۵۴ـ ۱۳۴۶ش)

ارتباط محتوایی

دانشنامه عمومیایوانف ( نمایشنامه ) . ایوانف عنوان نمایشنامه ای آنتوان چخوف و ترجمه ناهید کاشی چی است. » نخستین نم ...دانشنامه آزادایوانُف رجوع شود به:روسی خان، مهدی (تهران ۱۲۵۴ـ ۱۳۴۶ش) wikijoo: ایوانف
معنی ایوانف، مفهوم ایوانف، تعریف ایوانف، معرفی ایوانف، ایوانف چیست، ایوانف یعنی چی، ایوانف یعنی چه، ناهید کاشی چی،
برچسب ها: دانشنامه عمومی، دانشنامه عمومی با حرف ا، دانشنامه آزاد فارسی، دانشنامه آزاد فارسی با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: ایوانف
کلمه بعدی: ایوانف گیورکی
اشتباه تایپی: hd,hkt
عکس ایوانف : در گوگل
معنی ایوانف

معنی یا پیشنهاد شما