ایلاج

لغت نامه دهخدا

ایلاج. ( ع مص ) ( از «ول ج » ) درآوردن و قوله تعالی : یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. ( قرآن 13/35 ). ( منتهی الارب ) ( آنندراج ). درآوردن. ( تاج المصادر بیهقی ) ( ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ص 24 ).درآوردن چیزی در میان چیزی. ( غیاث اللغات ). سپوختن.مقابل اخراج. ادخال. درآوردن. داخل کردن : ایلاج واخراج به مشاهده معاینه دهد. ( سندبادنامه ).
دی شوی بینی تو اخراج بهار
لیل گردی بینی ایلاج نهار.
مولوی.

فرهنگ فارسی

۱- (مصدر ) در آوردن شب . یا ایلاج نهار. آوردن روز .

فرهنگ معین

[ ع . ] (مص م . ) در آوردن ، داخل کردن .

فرهنگ عمید

داخل کردن، درآوردن.

پیشنهاد کاربران

بپرس