ایده الیست

/~ide~Alist/

برابر پارسی: ( ایده آلیست ) آرمان گرا، انگارگرا

معنی انگلیسی:
quixotic

فرهنگ فارسی

طالب کمال حسن، طرفدارمسلک واسلوب ایده آلیسم

فرهنگ معین

( ایده آلیست ) ( ~. ) [ فر. ] (اِ. ) طرفدار مکتب ایده آلیسم ، آرمانخواه .

فرهنگ عمید

( ایده آلیست ) ۱. آرمان گرا.
۲. طرف دار مسلک ایده آلیسم.

فارسی به عربی

مثالی

پیشنهاد کاربران

کسایی که طرفدار ایده های بلندمدت اند، این افراد معمولاً به تحقق عدالت اجتماعی، صلح، حقوق بشر، حقوق زنان، محیط زیست و دیگر اهداف انسان محور متمایل هستند.
فکر دوست، اندیشه باور، فکری، ذهنی، کسی که در زندگی خودش به مغز خودش متکی است و به غیر از فعلیت های مغزی و فکری هیچ جیز دیگری را قبول نداشته باشد.
متضاد آن ماتریالیسم است که ماده دوست است و همه چیز را فعالیت های بیرون مغز می داند
آرمانی

بپرس