اکسیر ناب

پیشنهاد کاربران

آب کم جو تشنگی آور بدست
جام می اکسیر ناب باطن است

ای که آب وگل سرشته قامتت
آب و گل را آدمیت قابل است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما