برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

اکسیداسیون

/'oksidAsiyon/

برابر پارسی: اکسایش، زنگارش

معنی اکسیداسیون در لغت نامه دهخدا

اکسیداسیون. [ اُ یُن ْ ] (فرانسوی ، اِ) حالت جسمی که اکسید شده باشد. (فرهنگ فارسی معین ). || عمل اکسیدکردن. ترکیب جسمی با اکسیژن. (فرهنگ فارسی معین ). اکسیداسیون تبدیل یک جسم آلی به جسم دیگری است که ساختمان ملکولی آن تغییر فاحش نکرده باشد. در حقیقت این عمل تبدیل یک عامل شیمیایی است به عامل دیگر. در شیمی آلی عمل اکسیداسیون به قسمتهای زیر اطلاق میشود:
الف - داخل کردن اکسیژن در ملکول.
ب - برداشتن هیدرژن - تبدیل یک جسم هیدراژینی بیک ترکیب ازوئیک.
ج - داخل کردن اکسیژن توأم با برداشتن هیدرژن.
د - شکستن یک ملکول و بدست آوردن قطعات اکسیده ٔ آن. جهت انجام اعمال اکسیداسیون در شیمی آلی ممکن است اکسیژن آزاد بکار برد یا اجسامی به مصرف رسانید که به نام اکسیدان می توانند یکی از اعمال فوق را انجام دهند. (روش تهیه ٔ مواد آلی صص 163 - 164).

معنی اکسیداسیون به فارسی

اکسیداسیون
عمل اکسیدکردن، تهیه کردن اکسیدازیک ماده باافزودن اکسیژن به آن، ترکیب جسمی بااکسیژن، حالت جسمی که اکسیدشده باشد
(اسم ) ۱ - عمل اکسید کردن ترکیب جسمی با اکسیژن . ۲ - حالت جسمی که اکسیده شده باشد .

معنی اکسیداسیون در فرهنگ معین

اکسیداسیون
( ~.) [ فر. ] (اِ.) هر جسمی که از ترکیب شبه فلز با اکسیژن حاصل شود.

معنی اکسیداسیون در فرهنگ فارسی عمید

اکسیداسیون
تهیۀ اکسید از یک ماده با افزودن اکسیژن به آن.

اکسیداسیون در دانشنامه آزاد پارسی

اُکْسیداسیون (oxidation)
(یا: اُکْسایش) در شیمی، از دست دادن الکترون یاگرفتن اکسیژن یا از دست دادن هیدروژن از یک اتم، یون یا مولکول طی واکنش شیمیایی. اکسایش ممکن است از طریق واکنش با ترکیب دیگری (عامل اکسنده) واقع شود که هم زمان دستخوش کاهش (احیا) می شود یا به صورت الکتریکی در آند (الکترود مثبت) سلول الکترولیتی صورت گیرد.

اکسیداسیون را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع اکسیداسیون   • واکنش های اکسایش و احیا   • اکسیداسیون الکل ها   • عدد اکسایش   • اکسیداسیون چربی   • اکسید چیست   • اکسیداسیون مواد غذایی   • چند واکنش اکسایش و کاهش   • معنی اکسیداسیون   • مفهوم اکسیداسیون   • تعریف اکسیداسیون   • معرفی اکسیداسیون   • اکسیداسیون چیست   • اکسیداسیون یعنی چی   • اکسیداسیون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اکسیداسیون

کلمه : اکسیداسیون
اشتباه تایپی : h;sdnhsd,k
آوا : 'oksidAsiyon
نقش : اسم
عکس اکسیداسیون : در گوگل

آیا معنی اکسیداسیون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )