اپیدرم

/~epiderm/

برابر پارسی: پوش بافت

فرهنگ فارسی

روپوست، قشرخارجی پوست، بافت پوششی، سطح خارجی پوست جانوران یااندام گیاه

فرهنگ عمید

قشر خارجی پوست جانوران یا اندام گیاهان، روپوست.

دانشنامه عمومی

اِپیدرم ( به انگلیسی: Epidermis ) * یا روپوست* به همراه لایه شاخی لایهٔ بیرونی پوست است که همراه با درم تشکیل پوست بدن را می دهند. اپیدرم دارای بافت پوششی سنگفرشی مطبق است. [ ۱] اپیدرم مرزبندی اصلی در سطح بدن است و آن را در برابر محیط ایمن می کند. سلول های اصلی اپیدرم کراتینوسیت ها هستند. در انسان، نازک ترین لایه اپیدرم در پلک ها ( ۰/۱ میلی متر ) و ضخیم ترین آن در کف دست ها و پاها ( ۱/۵ میلی متر ) است. [ ۲] [ ۳] از نظر رویان شناسی، روپوست از لایهٔ جنینی اکتودرم منشأ می گیرد.
معمولا یک لایه ای از یاختەها می باشند که روی برگ ها، گلها، ریشهها، و شاخههای گیاهان را پوشش می دهند. این لایه، مرزی میان گیاه و محیط پیرامونی اش را پدیدمی آورد. روپوست در جلوگیری از هدرروی آب ( با استفاده از لایه پوستک روی آن ) - داد و ستد گازها، تراوش ماده های دگرگشتی، و درون کشی آب و کانیها ( به ویژه در ریشهها ) نقش دارد[ ۴]
عکس اپیدرمعکس اپیدرم
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف

پیشنهاد کاربران

بیرونی ترین لایه پوست
شامل یاخته های پوششی سنگفرشی یک لایه ای
دارای یاخته های شاخی شده
مربوط به زیست شناسی
لایه بیرونی پوست
میشه علامت های این کلمه را هم بگذارید. من نمی توانم بخوانم
روپوست

بپرس