اپیدرم

/~epiderm/

برابر پارسی: پوش بافت
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

فرهنگ فارسی

روپوست، قشرخارجی پوست، بافت پوششی، سطح خارجی پوست جانوران یااندام گیاه

فرهنگ عمید

قشر خارجی پوست جانوران یا اندام گیاهان، روپوست.

دانشنامه عمومی

اِپیدرم ( به انگلیسی: Epidermis ) * یا روپوست* به همراه لایه شاخی لایهٔ بیرونی پوست است که همراه با درم تشکیل پوست بدن را می دهند. اپیدرم دارای بافت پوششی سنگفرشی مطبق است. اپیدرم مرزبندی اصلی در سطح بدن است و آن را در برابر محیط ایمن می کند. سلول های اصلی اپیدرم کراتینوسیت ها هستند. در انسان، نازک ترین لایه اپیدرم در پلک ها ( ۰/۱ میلی متر ) و ضخیم ترین آن در کف دست ها و پاها ( ۱/۵ میلی متر ) است. از نظر رویان شناسی، روپوست از لایهٔ جنینی اکتودرم منشأ می گیرد.
عکس اپیدرمعکس اپیدرم
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

روپوست
میشه علامت های این کلمه را هم بگذارید. من نمی توانم بخوانم
لایه بیرونی پوست
بیرونی ترین لایه پوست
شامل یاخته های پوششی سنگفرشی یک لایه ای
دارای یاخته های شاخی شده
مربوط به زیست شناسی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما