اورجینال

پیشنهاد کاربران

اورجینال. تلفظ ناصحیح واژۀ انگلیسی «original» به معانی «اصلی»، «اصل»، «بکر» و غیره.
اصل یا واقعی
کسی پیشنهاد برابر پارسی برای این واژه دارد؟
شرکتی اصل. اصل
اورجینال ینی اصل یا واقعی
واقعی، اصل😉
یعنی اصلی اصل
اورجینال ینی اصل واقعی

اصلی واقعی
یعنی جنس اصلی خودشرکت
جنس خوب و با کیفیت و اصلی
یعنی اصل
دستان، دوستان، ما دنبال برابر پارسی واژه ی ارجینال ایم، نه دنبال برابر عربی چون: اصل و واقعی.
ارجینال: سره.
فیک: ناسره.
آن چیزی که راستکی باشد و آمیخته نداشته باشد را در پارسی سره می گویند و آن چیزی که دروغین باشد و آمیخته داشته باشد را ناسره می گویند. چون: زر اگر اصل باشد، بهش می گویند: زر سره. و اگر زر فیک باشد بهش می گویند: زر ناسره.
اگر این واژه برای اصل بودن جنسی یا محصولی باشه برابر پارسی اون سَره است
واژه فیک هم میشه ناسَره.
اورجینال گاهی به چم گروهی یا فردی است که برای نخستین بار کاری را انجام داده ک ه برابر پارسی اون آغازی یا آغازین است
به قول معروف اصل جنس
من سارینام معنی ارجینال که همه میخوان بدونن چی هست هتش اصل و واقعی
فیک نباشه اصل خودش. . .
واقعی__اصل
به معنی اصل و اصیل
ناب، ناسره
اصل ، واقعی، حقیقی
یعنی جنس کمپانی شرکت. .
اورجینال یعنی جنس کمپانی شرکت. . .
درودها
استاد حسین پاینده در کتاب گشودن رمان، واژه "نومایه" را برای اورجینال برگزیدند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما