انقلاب

/~enqelAb/

مترادف انقلاب: اغتشاش، تحول، تنش، شورش، قیام، ناآرامی، نهضت

برابر پارسی: دگرگونی، زیرورویی، شورش، آشوب، جنبش، دگردیسی، دگرگشت، واگشت

معنی انگلیسی:
revolution, sudden or radical change, nausea, revolt, [a.str.] solstice, [med.] nausee

لغت نامه دهخدا

انقلاب. [ اِ ق ِ ] ( ع مص ) برگشتن. ( منتهی الارب )( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ). بازگردیدن. ( ترجمان القرآن جرجانی ). برگردیدن و واژگون شدن و برگشتن از کاری و حالی. ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ). واگردیدن. ( تاج المصادر بیهقی ) ( مصادر زوزنی ) ( مجمل اللغة ). تحول. بازگردانیدن. ( مجمل اللغة ). برگشتن از کاری. ( مؤید الفضلاء ). برگشتن. تقلب. انعکاس. ( یادداشت مؤلف ). || رجعت کوکب. ( غیاث اللغات ) :
بی انقلاب و رجعت و بی نحس و بی وبال
خواهم که بر سپهر جلالت بُوی مدام.
سوزنی.
و رجوع به رجعت شود. || ( اِمص ) برگشتگی و تغییرو تبدیل و تحویل و تغییر ماهیت. ( ناظم الاطباء ). تحول. تبدل. ( فرهنگ فارسی معین ). برگشت. ( یادداشت مؤلف ) :
چون دهر کس فروبر و ناکس برآورند
زان در وفا چو دهر بود انقلابشان.
خاقانی.
ماند چون انقلاب در گردون
گاه شیبی و گاه بالایی.
عطار.
زینهار از دور گیتی و انقلاب روزگار
در خیال کس نگشتی کانچنان گردد چنین.
سعدی.
بر خرابی صبر کن کز انقلاب روزگار
دشتها معموره و معموره صحراها شود.
صائب.
|| انهدام و شکستگی. || دور و اضطراب وبی آرامی. ( ناظم الاطباء ).
- انقلاب بحر؛ شوریدگی دریا. ( یادداشت مؤلف ). || شورش. ( ناظم الاطباء ). شورش. بلوی. آشوب. ( یادداشت مؤلف ). ( اصطلاح سیاسی ) شورش عده ای برای واژگون کردن حکومت موجود و ایجاد حکومتی نو . ( فرهنگ فارسی معین ). قیام عمومی. ( یادداشت مؤلف ). || شورش دل. منش گردا. استفراغ. قی. ( فرهنگ فارسی معین ). || ( اصطلاح فلسفه ) انقلاب در عناصرتبدیل صورتی بصورت دیگر است و آن همان کون و فساد است. ( فرهنگ فارسی معین ). || تغییر فصل از بهار به تابستان و از پاییز به زمستان. منجمان چهار برج را که در اوائل فصول اربعه واقع و عبارت است از حمل و سرطان و میزان و جدی ، منقلب نامند و در مقابل چهار برج را که در اواسط فصول چهارگانه است و آن عبارت است از ثور و اسد و عقرب و دلو ثابت گویند و چهار برج را ( جوزا، سنبله ، قوس و حوت ). ذوجسدین خوانند. ( حواشی فیه مافیه ص 244 ) :
دوش برون شد ز دلو یوسف زرین نقاب
کرد بر آهنگ صبح جای بجای انقلاب.
خاقانی.
آدمی اسطرلاب حق است اما منجمی باید که اسطرلاب را بداند، تره فروش یا بقال اگرچه اسطرلاب دارد اما از آن چه فایده گیرد و به آن اسطرلاب چه دا و وند احوال افلاک را و دوران برجها و تأثیرات و انقلاب را الی غیرذلک. ( فیه مافیه ص 10 ). و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون در کلمه برج و دائره شود.بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

۱ - ( مصدر ) برگشتن از حالی بحالی دگر گون شدن. ۲- زیر و رو شدن وا گردیدن بر گشتن . ۳ - ( اسم ) بر گشتگی تغییر تحول تبدل . ۴ - شورش بی آرامی . ۵ - شورش عدهای برای واژگون کردن حکومت موجود و ایجاد حکومتی نو . ۶ - شورش دل منش گردا استفراغ قی . ۷ - انقلاب در عناصر بمعنی تبدیل صورتی بصورت دیگر است و آن همان کون و فساد است . جمع : انقلابات.

فرهنگ معین

(اِ قِ ) [ ع . ] (مص ل . ) ۱ - دگرگون شدن . ۲ - زیر و رو شدن . ۳ - قیام گروهی برای واژگون کردن یک حکومت . ۴ - استفراغ ، قی . ۵ - نا - آرامی ، بی قراری ، هیجان . ۶ - شورش ، عصیان . ۷ - تبدیل صورتی به صورت دیگر (فلسفه ).

فرهنگ عمید

۱. (سیاسی ) تحول اساسی در حکومت یک کشور توسط تود های ناراضی جامعه که باعث تحولات سیاسی و اقتصادی و غیره می شود.
۲. آشوب، شورش.
۳. برگشتن از حالی به حال دیگر، دگرگون شدن.
۴. (نجوم ) رسیدن خورشید به دورترین نقطه از استوای فلکی.

گویش مازنی

/enghelaab/ استفراغ – قی کردن

واژه نامه بختیاریکا

سر واز

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] انقلاب (ابهام زدایی). انقلاب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • انقلاب (تحول شراب به سرکه)، دگرگونی و تحوّل شراب به سرکه• انقلاب ذات، تبدیل وجود ماهیتی به وجود ماهیتی دیگر بدون وجود ماده مشترک برای تبدیل صورتها بر روی آن ماده• انقلاب نسبت، تغییر نسبت میان دو دلیل متعارض، با ورود دلیل سوم• انقلاب اسلامی ایران، انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۱۳۵۷
...

[ویکی فقه] انقلاب (تحول شراب به سرکه). دگرگونی و تحوّل شراب به سرکه را انقلاب می گویند و از انقلاب در بابهای طهارت، رهن و غصب سخن رفته است.
در تفاوت انقلاب با استحاله دو دیدگاه وجود دارد. برخی، انقلاب را صرف تغییر ظاهری که موجب تغییر اسم است، بدون دگرگونی در حقیقت نوعی دانسته اند، برخلاف استحاله که در آن، ماهیت شی ء تغییر می کند. بنابراین، انقلاب شراب به سرکه استحاله نیست. برخی دیگر، انقلاب را از مراتب استحاله دانسته و معتقدند انقلاب نیز تغییر و تبدیل ماهیّتی به ماهیّتی دیگر است، مانند تبدیل شراب به سرکه که دو حقیقت و ماهیّت مختلف با آثار متفاوت می باشند؛ لیکن متعلّق انقلاب در فقه، خصوص دگرگونی شراب به سرکه است، در حالی که متعلّق استحاله اعم است. با توجّه به دیدگاه دوم، برخی فقیهان در بحث مطهرات عنوان مستقلی برای انقلاب ذکر نکرده و آن را از مصادیق استحاله شمرده اند.
طهارت
انقلاب از مطهرات است؛ به این معنا که تبدیل و دگرگونی آب انگور جوشیده یا شراب به سرکه، موجب پاکی و حلّیت آن است؛ خواه این دگرگونی خود به خود صورت گیرد یا با افزودن چیزی مانند نمک و سرکه به آن. البته به قول مشهور، شراب باید بر شی ء افزوده شده، غلبه داشته باشد؛ و در صورت استهلاک شراب، طهارت حاصل نمی شود. دراینکه برای حصول طهارت شراب به انقلاب، نرسیدن نجاست دیگری به آن پیش از انقلاب شرط است یا نه، اختلاف است. تبدیل انگور یا خرمای نجس به سرکه، موجب پاکی آن نمی شود؛ لیکن اگر نخست به شراب تبدیل شود، سپس به سرکه، در حصول طهارت آن اختلاف است. در صورت شک در تحقّق انقلاب، به نجاست مایع مشکوک حکم می شود. آیا مُطهِّر بودن انقلاب، شامل انقلاب هر مایعی نجس به هر مایعی پاک می شود یا اینکه تنها به انقلاب شراب به سرکه اختصاص دارد؟ ظاهر کلمات اغلب فقها قول دوم است. برخی تصریح به قول اوّل کرده اند.
رهن و غصب
در صورت تبدیل عصیر رهنی به شراب، رهن باطل می شود و در صورت تبدیل آن به سرکه، به ملک گرو گذار و در نتیجه رهن باز می گردد. گرو گذاشتن شراب نزد مسلمان صحیح نیست و در صورت گذاردن، چنانچه نزد مرتهن (رهن گیرنده) به سرکه تبدیل شود، در اینکه از آنِ مرتهن است یا راهن (رهن گذارنده) اختلاف است. همچنین است موردی که شراب غصبی، نزد غاصب به سرکه تبدیل شود.

[ویکی شیعه] انقلاب (فقه). انقلاب در اصطلاح فقهی به معنای دگرگونی و تحوّل شراب به سرکه است. انقلاب از مطهِّرات است؛ به این معنا که تبدیل و دگرگونی آب انگورِ جوشیده یا شراب به سرکه، موجب پاکی و حلال شدن آن است.
در تفاوت انقلاب با استحاله دو دیدگاه وجود دارد.
با توجّه به دیدگاه دوم، برخی فقیهان در بحث مطهِّرات عنوان مستقلی برای انقلاب ذکر نکرده و آن را از مصادیق استحاله شمرده اند. از انقلاب در باب های طهارت، رهن و غصب سخن رفته است.

دانشنامه عمومی

انقلاب ( به انگلیسی: Revolution ) به معنای زیر و رو شدن یا پشت و رو شدن و تحول است. این واژه در آغاز از اصطلاحات علم اخترشناسی بود و در معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت ستارگان به جای اول به کار می رفت. و ابتدا در جامعه شناسی به معنای بازگشت به گذشته است، گذشته ای روشن یا بازگشت آزادیِ ازدَست رفته. پس از آن و به خصوص از زمان کانت که در انقلاب فرانسه عناصری مانند تعیین سرنوشت و تغییر شرایط زندگی توده ها به دست خودشان و غیره، وجود دارد که هرگز تا پیش از آن وجود نداشته، جامعه شناسان و فلاسفه انقلاب را این گونه بیان می نمایند که ذات و ماهیت چیزی لزوماً عوض شده باشد. در نگاه جامعه شناسان، هر جنبش اجتماعی توده ای که به فرایندهای عمدهٔ اصلاح یا دگرگونی اجتماعی بینجامد، انقلاب است. انقلاب های بزرگ به آن دسته از انقلاب ها گفته می شود که با تغییرات اساسی در حکومت و ساختار اجتماعی یک کشور یا جامعه همراه بوده اند. از انقلاب های مهم می توان به انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد.
این واژه در معنای خود دارای ابهام بسیار بوده و از این رو می توان آن را یک «تغییر کیفی» دانست که بسته به مورد، یک یا چند صفت از صفات زیر نیز با آن همراه می شود.
• تغییر کیفی که در حوزهٔ سیاسی رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ سیاسی»
• تغییر کیفی که در حوزهٔ اجتماعی رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ اجتماعی»
• تغییر کیفی که در حوزهٔ فرهنگ رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ فرهنگی»
• تغییر کیفی که در حوزهٔ اقتصاد رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ اقتصادی»
• تغییر کیفی که در حوزهٔ هنر رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ هنری»
• تغییر کیفی که در حوزهٔ علم رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ علمی»
• تغییر کیفی که در حوزهٔ ارتباطات رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ ارتباطات»
• تغییر کیفی که در حوزهٔ اطلاعات رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ اطلاعات»
• تغییر کیفی که در حوزهٔ فناوری رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ فناوری»
• تغییر کیفی که به ناگهان رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «ناگهانی»
• تغییر کیفی که به تدریج صورت می گیرد: اضافه نمودن صفت «تدریجی»
• تغییر کیفی که برای دستیابی به آن از خشونت استفاده شده است: اضافه نمودن صفت «خشونت آمیز»
• تغییر کیفی که برای دستیابی به آن از خشونت استفاده نشده است: اضافه نمودن صفت «خشونت پرهیز».
عکس انقلابعکس انقلابعکس انقلابعکس انقلابعکس انقلابعکس انقلاب

انقلاب (آلبوم میراندا لمبرت). «انقلاب» آلبومی از هنرمند اهل ایالات متحده آمریکا میراندا لمبرت است که در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۹ ( ۲۰۰۹ - 09 - ۲۹ ) منتشر شد.
• «Dead Flowers»پخش: ۴ مه ۲۰۰۹
• «White Liar»پخش: ۱۷ اوت ۲۰۰۹
• «The House That Built Me»پخش: ۸ مارس ۲۰۱۰
• «Only Prettier»پخش: ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰
• «Heart Like Mine»پخش: ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱
عکس انقلاب (آلبوم میراندا لمبرت)

انقلاب (ابهام زدایی). انقلاب به معنای زیرورو شدن است.
انقلاب همچنین می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
• انقلاب اسلامی
• انقلاب روسیه
انقلاب مصر
انقلاب ۱۳۵۷ ایران
• انقلاب روسیه ( ۱۹۱۷ )
• انقلاب روسیه ( ۱۹۰۵ )
انقلاب فرهنگی
انقلاب فرهنگی چین
• انقلاب فرهنگی ایران
• سازمان مجاهدین انقلاب
میدان انقلاب میدان انقلاب اسلامی میدانی است در شهر تهران
• میدان انقلاب ( اصفهان ) میدان انقلاب اسلامی میدانی است در شهر اصفهان
• انقلاب ( فیلم ۱۹۶۸ )
• انقلاب ( فیلم ۱۹۸۱ )
• انقلاب ( فیلم ۱۹۸۴ )
• انقلاب ( فیلم ۱۹۸۵ )
• انقلاب ( فیلم ۲۰۰۲ )
• انقلاب ( فیلم ۲۰۰۸ )
• انقلاب ( فیلم ۲۰۰۹ )
• انقلاب ( مجموعه تلویزیونی )

انقلاب (ترانه). «انقلاب» ( به اسپانیایی: Revolución ) تک آهنگی از هنرمند اهل اسپانیا انریکه ایگلسیاس است که در ۲۱ اکتبر ۱۹۹۷ ( ۱۹۹۷ - 10 - ۲۱ ) منتشر شد.

انقلاب (دهلران). حاضرمیل، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دهلران در استان ایلام ایران است، مردم این روستا از ایل کُرد و طایفه مموس می باشند. این روستا به همراه روستای تم تم آب مرکز اصلی طایفه مموس می باشند
این روستا در دهستان اناران قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱٣٩۵، جمعیت آن ١٢۵٠ نفر ( ٢۶۰خانوار ) بوده است.

انقلاب (فیلم ۱۹۶۸). «انقلاب» ( انگلیسی: Revolution ( 1968 film ) ) فیلمی در ژانر مستند است که در سال ۱۹۶۸ منتشر شد.
عکس انقلاب (فیلم ۱۹۶۸)

انقلاب (فیلم ۱۹۸۱). انقلاب ( به هندی: Kranti ) فیلمی محصول سال ۱۹۸۱ و به کارگردانی مانوج کومار است. در این فیلم بازیگرانی همچون دیلیپ کومار، مانوج کومار، هما مالینی، شاشی کاپور، شاتورگان سینها، پروین بابی، ساریکا، نیروپا روی، پریم چوپرا ایفای نقش کرده اند.
عکس انقلاب (فیلم ۱۹۸۱)

انقلاب (فیلم ۱۹۸۴). انقلاب ( انگلیسی: Inquilaab ) یک فیلم به کارگردانی تاتیننی راما رائو است که در سال ۱۹۸۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به آمیتاب باچان اشاره کرد.
عکس انقلاب (فیلم ۱۹۸۴)

انقلاب (فیلم ۱۹۸۵). انقلاب ( به انگلیسی:Revolution ) فیلمی در ژانر تاریخی و به کارگردانی هیو هادسن است که در سال ۱۹۸۵ میلادی ساخته شد.
آل پاچینو
ناستاسیا کینسکی
دونالد ساترلند
استفان گریف
• جان ولز
داستان فیلم مربوط به فردی نیویورکی، شکارچی و فروشنده پوست حیوانات است که به صورت ناخواسته عضو نیروهای انقلابی در جریان جنگ انقلاب آمریکا می شود.
• این فیلم به محض اکران در گیشه با یک شکست بزرگ تجاری مواجه شد. برای ساخت این فیلم بیست و هشت میلیون دلار هزینه شد که میزان فروش آن در ایالات متحده فقط ۳۴۶هزار دلار بود.
• انقلاب با انتقادهای منفی بسیاری از منتقدین نیز مواجه شد. عمده نقدها متوجه ایفای نقش ( به خصوص ادای درست لهجه ها ) نگارش فیلمنامه و همچنین انتخاب روایت ( لوکیشن ) فیلم جنگ انقلاب آمریکا در کشور "انگلستان" بود!
• شکست در فیلم «انقلاب» منجر به جدایی چهارساله آل پاچینو از سینما شد. فیلم بعدی او «دریای عشق» بود که در سال ۱۹۸۹ ساخته شد.
• در همان سال اکران، آل پاچینو برای بدترین بازی نامزد جایزه «تمشک زرین» شد، هرچند برنده آن سال، سیلوستر استالونه بود!
نسخه دیگری از این فیلم سال ها بعد ( سال ۲۰۰۹ ) توسط کارگردان و با اضافه کردن سکانس های حذف شده در هنگام اکران و همچنین اضافه کردن گویندگی آل پاچینو بر روی فیلم به صورت دی وی دی عرضه شد. نام انتخاب شده برای عرضه جدید «انقلاب:ملاقات دوباره» بود. در این نسخه ده دقیقه از فیلم کوتاه شده بود. از موارد قابل اشاره دیگر در این نسخه باید به مصاحبه آل پاچینو و هیو هادسون ( کارگردان ) اشاره کرد که به مشکلات ساخت و پخش این فیلم اشاره کردند. همچنین بر این عقیده بودند که این فیلم با استقبال آمریکایی ها روبرو می شد اما منتقدین فیلم را در حد آشغال جلوه دادند!
• در سال ۲۰۱۲ نیز نسخه جدیدتری با اضافه شدن تمام قسمت های حذف شده و به صورت بلو ری / دی وی دی در انگلستان عرضه شد. همراه با این نسخه کتابچه ای نیز عرضه شد که در آن نیک ردمن، مایکل بروک و منتقد فیلیپ فرنچ اعتقاد داشتند فیلم در زمان اکران قربانی سیاست های غلط و سوتفاهم فرهنگی شده است و «انقلاب:ملاقات دوباره» را یک «شاهکار» توصیف کردند.
عکس انقلاب (فیلم ۱۹۸۵)

انقلاب (فیلم ۲۰۰۲). انقلاب ( به هندی: Kranti ) یا شورش فیلمی محصول سال ۲۰۰۲ و به کارگردانی نارش مالهوترا است. در این فیلم بازیگرانی همچون بابی دئول، وینود کانا، آمیشا پاتل، راتی آگنیهوتری، کبیر بدی، دالیپ تاهیل، عارون باکشی، اوم پوری ایفای نقش کرده اند.
عکس انقلاب (فیلم ۲۰۰۲)

انقلاب (فیلم ۲۰۰۸). انقلاب ( به انگلیسی: Solstice ) فیلمی در ژانر ترسناک است که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد.
مگان که در غم خودکشی خواهرش، سوفی، است با اصرار دوستانش به یک سفر تابستانی در خلیج لوئیزیانا می روند. در طول سفر، او وجود خواهرش را حس می کند.
الیزابت هارنویس در نقش مگان، نوجوانی که به همراه دوستانش به سفر می رود و وجود خواهر دوقلویش را که خودکشی کرده است را حس می کند.
شان اشمور در کریستین، معشوقه مگان
تایلر هوچلین در نقش نیک، که در پمپ بنزین کار می کند.
آماندا سایفرد در نقش زوئی، دوست مگان
مت اولری در نقش مارک، دوست پسر آلیشیا
هیلاری برتون در نقش آلیشیا، دوست مگان و دوست دختر مارک
عکس انقلاب (فیلم ۲۰۰۸)

انقلاب (فیلم ۲۰۰۹). «انقلاب» ( انگلیسی: Revolution ( 2009 film ) ) یک فیلم است که در سال ۲۰٢٠ منتشر شد.

انقلاب (مجموعه تلویزیونی). انقلاب ( به انگلیسی: Revolution ) نام یک سریالی آمریکایی علمی تخیلی، ساخته شده توسط اریک کریپک ( سازنده سریال سوپرنچرال ) و به تهیه کنندگی جی. جی. آبرامز است که در روزهای دوشنبه ساعت ۲۲ شب از شبکه NBC پخش می شود. در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ شبکه NBC پخش سریال را بعد از دو فصل متوقف کرد. بعد از توقف سریال، کمپین بزرگی برای تغییر و انتقال این سریال به شبکه ای دیگر جهت ادامه پخش آن به وجود آمد.
• بیلی بروک
تریسی اسپیریداکوس
• جینکارلو اسپوزیتو
• زک ارد
• دیوید لیون
• آنا لیز فیلیپس
• گراهام راجرز
• جی. دی. پاردو
• تیم گاین
دنیلا آلونسو
الیزابت میچل
• ولید زعیتر
برق ۱۵ سال پیش از زمان حال، در کل جهان به وسیلهٔ اختراعی که پدر و مادر چارلی کرده اند قطع شده است. شبه نظامیان پدر چارلی را کشته و برادر او دنی را نزد سردستهٔ شبه نظامیان می برند. پدر چارلی در آخرین دقایق زندگی اش به چارلی آدرس مکانی را که عمویش مایلز زندگی می کند می دهد. چارلی به همراه عمو دوست عمو و دوست پدرش به دنبال دنی می روند و پس از پیدا کردن دنی می خواهد راز قطع شدن برق را بفهمند و به دنبال راهی برای روشن شدن دوباره جهان بگردند.
عکس انقلاب (مجموعه تلویزیونی)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

اِنقلاب (revolution)
اِنقلاب
دگرگونی سریع، گسترده یا ناگهانی در ساختار سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی جامعه. لفظ انقلاب معمولاً دربارۀ تحوّل سیاسی به کار می رود؛ مانند انقلاب امریکا، که در آن مهاجرنشینان خود را از قیدهای استعماری رها کردند و کشوری مستقل پدید آوردند؛ در انقلاب فرانسه نیز نیروهای مخالف داخل کشور و شورش مردمی سلطنت مطلقه را سرنگون کردند؛ و در انقلاب روسیه کسانی که می کوشیدند تا براساس الگویی سوسیالیستی تحولات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای پدید آورند، سلطنتی مطلقه و سرکوبگر را برانداختند. در ۱۳۵۷، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، حکومت استبدادی و سلطنتی سرنگون و جمهوری اسلامی برپا شد. از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ کشورهای بلوک شرق علیه حزب کمونیست تظاهرات کردند و به آن رأی ندادند. این انقلاب ها چون با خشونت توأم نبودند به انقلاب های مخملین شهرت یافتند (← انقلاب_رنگین). هرچند انقلاب های سیاسی غالباً با خشونت توأم اند، دیگر انواع دگرگونی ها نیز به همان میزان بر جامعه تأثیر می گذارند. مهم ترین نمونۀ آن انقلاب صنعتیاواسط قرن ۱۸ است، که دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی گسترده ای را موجب شد. در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ انقلاب فناوری پیشرفته بر پایۀ تراشۀ سیلیکُنی به وقوع پیوست، که کاربرد گستردۀ رایانه را تسهیل کرد. هر انقلاب سیاسی، تحوّلی بنیادی در نظام داخلی کشور است، که ساکنان کشور آن را پدید می آورند. از این رو، انقلاب از کشورگشایی و نیز کودتای محض متمایز می شود. با این حال، سؤال اصلی این است که آنچه تحوّلی بنیادی را ایجاد می کند، چیست و به این سؤال فقط با توجه به نوع تحلیل مورد نظر کاربر می توان پاسخ داد.

انقلاب (اخترشناسی). اِنقلاب (اخترشناسی)(solstice)
هر یک از روزهای دوگانۀ سال که در آن، خورشید ضمن حرکت ظاهری اش به دورترین فاصلۀ شمالی یا جنوبی از استوای آسمانیمی رسد. انقلاب تابستانی، که در آن خورشید در دورترین موقعیت شمالی قرار دارد، اوّل تیرماه و انقلاب زمستانیاوّل دی ماه رُخ می دهد.

نقل قول ها

انقلاب
• «انقلاب باورکردنی نیست زیرا واقعاً دارد رخ می دهد.» -> دیوارنوشته سال ۶۸ در فرانسه
• «انقلاب موفق، دو مرحله دارد: یکی مرحله تخریب است، یعنی از بین بردن نظامی که بوده. خیلی از انقلاب ها در همین مرحله متوقف می شوند و گمان می کنند رسالت شان همواره تخریب است. با اینکه آن رژیم رفته، باید دشمن را بیافرینیم و همیشه در حال تخریب باشیم. در حالی که مرحلهٔ مهم ترِ انقلاب، مرحلهٔ ساختن است.» ۲۲ آوریل ۲۰۱۷/ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ «در یکصدودهمین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران» -> محمد خاتمی
• «پس آن بهتر که خون من در جوی های عمیق انقلاب جریان یابد و حرص و آزی را که پروایی ندارد، از سیرالئون، کیمبرلی، آلاباما، هارلم... و از سراسر زمین سیاهان، از همه جا بیرون براند.» -> لنگستن هیوز
• «تا زمانی که مردم اتریش سوسیس و آبجو دارند انقلاب نخواهند کرد.» -> بتهوفن
• «در جشن کارگر چو زدم فال انقلاب// دیدم به فال نیک بود حال انقلاب// من هم به نام خطه ایران سپاسگوی// بر قائدین نامی و عمال انقلاب» -> فرخی یزدی
• «در یک انقلاب، انسان یا پیروز می شود یا می میرد.» -> چه گوارا
• «رهبران بزرگ تمام ادوار، به ویژه رهبران انقلاب، افق دیدشان بسیار محدود بوده است، از اینرو نفوذ خود را گسترش دادند.» -> گوستاو لوبن
• «ساقط کردن وزیران تزار کار ما نیست، خواست ما سرنگونی تزاریسم به وسیله انقلاب است.» -> لئون تروتسکی
• «سنگر ها خیابان ها را می بندند ولی راه ها را باز می کنند.» -> دیوارنوشته سال ۶۸ در فرانسه
• «شور ویرانگری لذتی خلاقانه است.» -> میخائیل باکونین
• «کسالت همواره ضد انقلابی است.» -> دیوارنوشته سال ۶۸ در فرانسه
• «من حاضرم در آینده نیز تمام قوا، تمام استعداد، و اگر لازم آید تمام خون خود را قطره قطره در راه طبقه کارگر، در راه انقلاب پرولتاریا و کمونیزم نثار کنم.» -> ژوزف استالین
• «ما درخواست نمی کنیم. ما تقاضا نمی کنیم . ما می گیریم و اشغال می کنیم.» -> دیوارنوشته سال ۶۸ در فرانسه
• «نویسندگان بزرگ فرانسه به ملت فرانسه یادآوری کردند که نوعی حکومت در یونان قدیم بوده است که آن، حکومت مردم به مردم است و مردم فرانسه که از تعدی و مالیات های گزاف پی در پی به جان آمده بودند، انقلاب کردند، انقلابی که به آن افروخته شدن مشعل دمکراسی دنیا، می توان نام داد.» -> علی اکبر دهخدا
• «...همسر عزیزم، اولأ تاریخ را مانند رمان بخوان، فقط هنگام خواندن به خصوص تاریخ انقلاب ها، حرکت های مردمی و پیشرفت های صنعتی و سطوری که به نظرت جالب می رسد زیرشان را خط بکش. بعد وقتی که کتاب تمام شد آن قسمت هایی را که خط کشیده ای یک بار دیگر بخوان.» -> ناظم حکمت
• «هیچ کس یک حکومت دیکتاتوری را برای محافظت از یک انقلاب به وجود نمی آورد؛ بلکه انقلاب می کند تا یک حکومت دیکتاتوری درست کند.» -> ۱۹۸۴، جورج اورول
• «یک انقلاب لیاقت اسمش را ندارد اگر با تمام قوا، توانایی و منابعی که در اختیار دارد به زنان کمک نکند – زنان که در گذشته دچار بردگی دو برابر یا سه برابر بودند – و یا به آنها در راه ترقی فردی و اجتماعی کمک نکند. یک انقلاب ، لیاقت اسمش را ندارد اگر بیشترین توجه ممکن را به کودکان نکند؛ نسل آینده ای که انقلاب برای آنها صورت می گیرد.» -> لئون تروتسکی

مترادف ها

revolution (اسم)
گردش، اشوب، دور، دوران، چرخش، شورش، انقلاب، دوران کامل، حرکت انقلابی، دور موتور، واگشت

mutation (اسم)
تغییر، دگرگونی، جهش، تحول، شورش، تغییر ناگهانی، انقلاب

upheaval (اسم)
تحول، برخاستگی، بالا آمدن، انقلاب، تغییر فاحش

solstice (اسم)
تحول، تحویل، انقلاب، نقطه انقلاب

revolt (اسم)
بهم خوردگی، طغیان، شورش، انقلاب

فارسی به عربی

تغیر , صورة

پیشنهاد کاربران

مفهوم و ریشه انقلاب:
دگرگونی، زیرورویی، شورش، آشوب، جنبش، دگردیسی، دگردشت، واگشت، برگشتن، بازگردیدن، برگردیدن، واژگون شدن، برگشتن از کاری و حالی، واگردیدن، تحول، بازگردانیدن، تقلب، انعکاس، تغییر تحول، تبدیل، استفراغ، قی کردن، فراگشت، فراگرد
...
[مشاهده متن کامل]

در نجوم: رسیدن خورشید به دورترین نقطه از استوای فلکی
در دانشنامه اسلامی: دگرگونی شراب به سرکه،
در لغتنامه های فارسی انقلاب به معنای دگرگونی و آشوب تغییر و برگردیدن و واژگون شدن و. . . است که تمام آنها واژه ها ریشه ترکی دارن
دگرگونی و دگردیسی از ریشه دگیشمه، دگیشدیرمه به معنای جابجایی، عوض کردن است.
آشوب از ریشه آشماق به معنای افتادن است.
جنبش از ریشه چونمک، چونوب که بصورت جنوب و سپس جنبش درآمده
شورش از ریشه آشیریش، آشوروش، آشیرماق به معنای برانداختن است.
برگشتن و واگردیدن از ریشه گریدیب، گریتمک
دکرگونی شراب به سرکه: قیژقیرماق
استفراغ به ترکی= قی، قیوتماق، قوسماق
تمام لغت نامه ها به اینکه انقلاب به معنای برگشتن است اتحاد نظر دارن اما باید دید که اجزای خود واژه انقلاب از چه ریشه ای ساخته شده است.
انقلاب از ریشه گی، قی ( قی آتما=قییتمه ) به معنای برگشت، استفراغ است. قی المه ک ( استفراغ، برگشت )
ان قی لاب
که �ان� در همان مصدر �ترین� در فارسی است. �ان گوزل� یعنی خوشگل ترین،
ان قی الیب: یعنی برگشت ترین یا بزرگترین برگشت.
ان قی الیب=ان قییدیلمه یعنی بزرگترین بازگشت.
*قران هم، هم ریشه با انقلاب است و همان طور که میدانیم دین اسلام و قران برای این است که ما را راهنمایی به برگشت به سوی خداوند بکند. همه از خداییم و به سوی خدا نیز برخواهیم گشت. پس قران کریم یعنی بزرگترین بازگشت به سوی کریم ( از اسم های خداوند )

انقلاب: اندرخیز
سایر واژه ها نیز درست اند اما برای انقلابی چون انقلاب اسلامی ایران، اندرخیز بهتر می نماید.
خیزش درونی یک ملت
🇮🇷 واژه ی برنهاده: واگشت 🇮🇷
یا دگرگشت
برابر پارسی این واژه ، خیزش، دگرگونی و جنبش است.
روزبازی . ( اِ مرکب ) بازی روز. کنایه ازانقلاب زمانه و تحول روزگار. ( آنندراج ) :
ز خاک ره آن طفل را برگرفت
فروماند زان روزبازی شگفت .
نظامی ( از آنندراج ) .
واژه انقلاب صد در صد پارسی چون عربی آن می شود ثورة و ترکی آن می شود دیوریم انقلاب یک واژه پارسی است.
به عنوان یک ایرانی اینطور به نظر میرسد که:
ایراد �دگرگشت� این است که بلافاصله دگرگونی و تغییر تدریجی را به خاطر می آورد، نه یک دگرش به یک باره را. دگرگونی در معنای دقیقش یعنی تغییر آنی، ولی فارسی امروزه اینطور جا افتاده که انگار منظور تدریجی است.
...
[مشاهده متن کامل]

ایراد �بُنگشت� این است که انگار میگوید فقط بن و ریشه دستخوش تغییر شده، در حالی که در انقلاب همه ی سطوح دگرش پیدا میکنند.
�واژگشت� که از واژگونی می آید از بین همه زیباتر است، ولی برای مخاطب امروزی گویی این معنا را میرساند که یک چیزی فقط ساقط شده، در حالی که در انقلاب جایگزینی برای حالت قبلی هم می آید.
با این تفاسیر پیشنهاد من �برهم زَنش� است، که هم تدریجی نیست، هم فقط محدود به سطح بن و اساس نمی باشد، و هم تا حدی احساس آوردن جایگزین ضمن پروسه را هم تداعی می کند.

برهم زنش
فراگشت - فراگرد
برابر پارسی انقلاب : دگرگشت، بُنگشت ( پیشنهاد شده در تارنمای پارسی انجمن ) ، و گاهی نیز براندازی همین چم را می رساند.
رهایی از یک بعد مکان و زمانی به بعد و فضای جایگزین .
تغییر در فضا
رفتن از وضعیت گذشته به آینده
این واژه شاید ریشه عربی داشته باشد ( واژه براستی عربی اندک است و بیشتر واژه های عربی وام واژه هستند ) و از واژه نقل ساخته شده است و به معنی جابجایی است ، واژه انقلاب ، واژه درستی نیست و اگر میخواهیم واژه
...
[مشاهده متن کامل]
بیگانه بکار ببریم ، چرا واژه revolution رو بکار نبریم که واژه انقلاب ترجمه نادرست این واژه است ، بهرحال revolution واژه ای هند و اروپایی و همخانواده با زبان های ایرانی است

واژه انقلاب پارسی نیست و در عربی نیز معنای دگری دارد. و در تاریخ ادبیات فارسی هم پیوسته معنای بدی میداده - پارسی این واژه شورش است
دگرگشت
بُنوَرتِش.
بُنوَرتاندن = انقلاب کردن.
براندازی
انقلاب واژه ای تازی است
و ایرانی آن میشود
پارسی. . . دگرگونی
کردی ( اوستایی ) . . . شورش
به زبان فرانسه: رولوسیون یا ریوولیسیون یا R�volution
اتفاق
انقلاب یعنی
منقلب شدن، واژگون شدن، برعکس عمل کردن
پارخیز - - - - - یا - - - - - - پای خیزش
دگرگون شدن، قیام و شور و شوق

رستاخیز

دگرگشت، واگشت
هزاهز!
واژگشت | واژگون گشتن، زیرو و رو گشتن |: سیاسی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٦)

بپرس