برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

انقلاب

/'enqelAb/

مترادف انقلاب: اغتشاش، تحول، تنش، شورش، قیام، ناآرامی، نهضت

برابر پارسی: دگرگونی، زیرورویی، شورش، آشوب، جنبش، دگردیسی، دگرگشت، واگشت

معنی انقلاب در لغت نامه دهخدا

انقلاب. [ اِ ق ِ ] (ع مص ) برگشتن. (منتهی الارب )(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بازگردیدن. (ترجمان القرآن جرجانی ). برگردیدن و واژگون شدن و برگشتن از کاری و حالی. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). واگردیدن. (تاج المصادر بیهقی ) (مصادر زوزنی ) (مجمل اللغة). تحول. بازگردانیدن. (مجمل اللغة). برگشتن از کاری. (مؤید الفضلاء). برگشتن. تقلب. انعکاس. (یادداشت مؤلف ). || رجعت کوکب. (غیاث اللغات ) :
بی انقلاب و رجعت و بی نحس و بی وبال
خواهم که بر سپهر جلالت بُوی مدام.
سوزنی.
و رجوع به رجعت شود. || (اِمص ) برگشتگی و تغییرو تبدیل و تحویل و تغییر ماهیت. (ناظم الاطباء). تحول. تبدل. (فرهنگ فارسی معین ). برگشت. (یادداشت مؤلف ) :
چون دهر کس فروبر و ناکس برآورند
زان در وفا چو دهر بود انقلابشان.
خاقانی.
ماند چون انقلاب در گردون
گاه شیبی و گاه بالایی.
عطار.
زینهار از دور گیتی و انقلاب روزگار
در خیال کس نگشتی کانچنان گردد چنین.
سعدی.
بر خرابی صبر کن کز انقلاب روزگار
دشتها معموره و معموره صحراها شود.
صائب.
|| انهدام و شکستگی. || دور و اضطراب وبی آرامی. (ناظم الاطباء).
- انقلاب بحر؛ شوریدگی دریا. (یادداشت مؤلف ). || شورش. (ناظم الاطباء). شورش. بلوی. آشوب. (یادداشت مؤلف ). (اصطلاح سیاسی ) شورش عده ای برای واژگون کردن حکومت موجود و ایجاد حکومتی نو . (فرهنگ فارسی معین ). قیام عمومی. (یادداشت مؤلف ). || شورش دل. منش گردا. استفراغ. قی. (فرهنگ فارسی معین ). || (اصطلاح فلسفه ) انقلاب در عناصرتبدیل صورتی بصورت دیگر است و آن همان کون و فساد است. (فرهنگ فارسی معین ). || تغییر فصل از بهار به تابستان و از پاییز به زمستان. منجمان چهار برج را که در اوائل فصول اربعه واقع و عبارت است از حمل و سرطان و میزان و جدی ، منقلب نامند و در مقابل چهار برج را که در اواسط فصول چهارگانه است و آن عبارت است از ثور و اسد و عقرب و دلو ثابت گویند و چهار برج را (جوزا، سنبله ، قوس و حوت ). ذوجسدین خوانند. (حواشی فیه مافیه ص 244) :
دوش برون شد ز دلو یوسف زرین نقاب
کرد بر آهنگ صبح جای بجای انقلاب. ...

معنی انقلاب به فارسی

انقلاب
۱ - ( مصدر ) برگشتن از حالی بحالی دگر گون شدن. ۲- زیر و رو شدن وا گردیدن بر گشتن . ۳ - ( اسم ) بر گشتگی تغییر تحول تبدل . ۴ - شورش بی آرامی . ۵ - شورش عدهای برای واژگون کردن حکومت موجود و ایجاد حکومتی نو . ۶ - شورش دل منش گردا استفراغ قی . ۷ - انقلاب در عناصر بمعنی تبدیل صورتی بصورت دیگر است و آن همان کون و فساد است . جمع : انقلابات.
[ گویش مازنی ] /enghelaab/ استفراغ – قی کردن
در تداول طب ناهموار و کج رستن موی مژه .
[summer solstice] [نجوم] 1. نقطه ای روی نیمۀ شمالی دایره البروج که در بیشترین فاصلۀ زاویه ای از استوای آسمان است وبا رسیدن مرکز خورشید به آن، تابستان در نیمکرۀ شمالی آغاز می شود 2. زمانی که خورشید به این نقطه در آسمان برسد
یا انقلاب الجفن شفره میل مژه به دورن چشم . انقلاب مژگان .
[cyberrevolution] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] تحولات بزرگی که در نتیجۀ کاربرد رایانه در تمامی امور زندگی انسان ها پدید آمده است
علتی در رحم : سبب این علت دو نوع است یکی آن که قوت عظیم به رحم برسد چون دشخواری زادن و تهور قابله یا بانک عظیم کردن یا چیزی گران برداشتن یا از جای بلند افتادن و جستن یا زخمی و آسیبی رسیدن نا گاهی در پیش خوش ماری بیند یا دیواری بشکند و خانه ای بیفتد . دوم آن که رطوبتی غلبه کند و رباط ها را بخورد و تباه کند و بسیار باشد که رحم بجملگی بیرون افتد این علت را به تازی انقلاب رحم و عقل نیز گویند و خداوند این علت را عقلا گویند .
[winter solstice] [نجوم] 1. نقطه ای روی نیمۀ جنوبی دایره البروج که در بیشترین فاصلۀ زاویه ای از استوای آسمان است و با رسیدن ...

معنی انقلاب در فرهنگ معین

انقلاب
(اِ قِ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - دگرگون شدن . ۲ - زیر و رو شدن . ۳ - قیام گروهی برای واژگون کردن یک حکومت . ۴ - استفراغ ، قی . ۵ - نا - آرامی ، بی قراری ، هیجان . ۶ - شورش ، عصیان . ۷ - تبدیل صورتی به صورت دیگر (فلسفه ).

معنی انقلاب در فرهنگ فارسی عمید

انقلاب
۱. (سیاسی) تحول اساسی در حکومت یک کشور توسط تود های ناراضی جامعه که باعث تحولات سیاسی و اقتصادی و غیره می شود.
۲. آشوب، شورش.
۳. برگشتن از حالی به حال دیگر، دگرگون شدن.
۴. (نجوم) رسیدن خورشید به دورترین نقطه از استوای فلکی.

انقلاب در دانشنامه اسلامی

انقلاب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • انقلاب (تحول شراب به سرکه)، دگرگونی و تحوّل شراب به سرکه• انقلاب ذات، تبدیل وجود ماهیتی به وجود ماهیتی دیگر بدون وجود ماده مشترک برای تبدیل صورتها بر روی آن ماده• انقلاب نسبت، تغییر نسبت میان دو دلیل متعارض، با ورود دلیل سوم• انقلاب اسلامی ایران، انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۱۳۵۷
...
دگرگونی و تحوّل شراب به سرکه را انقلاب می گویند و از انقلاب در بابهای طهارت، رهن و غصب سخن رفته است.
در تفاوت انقلاب با استحاله دو دیدگاه وجود دارد. برخی، انقلاب را صرف تغییر ظاهری که موجب تغییر اسم است، بدون دگرگونی در حقیقت نوعی دانسته اند، برخلاف استحاله که در آن، ماهیت شی ء تغییر می کند. بنابراین، انقلاب شراب به سرکه استحاله نیست. برخی دیگر، انقلاب را از مراتب استحاله دانسته و معتقدند انقلاب نیز تغییر و تبدیل ماهیّتی به ماهیّتی دیگر است، مانند تبدیل شراب به سرکه که دو حقیقت و ماهیّت مختلف با آثار متفاوت می باشند؛ لیکن متعلّق انقلاب در فقه، خصوص دگرگونی شراب به سرکه است، در حالی که متعلّق استحاله اعم است. با توجّه به دیدگاه دوم، برخی فقیهان در بحث مطهرات عنوان مستقلی برای انقلاب ذکر نکرده و آن را از مصادیق استحاله شمرده اند.
طهارت
انقلاب از مطهرات است؛ به این معنا که تبدیل و دگرگونی آب انگور جوشیده یا شراب به سرکه، موجب پاکی و حلّیت آن است؛ خواه این دگرگونی خود به خود صورت گیرد یا با افزودن چیزی مانند نمک و سرکه به آن. البته به قول مشهور، شراب باید بر شی ء افزوده شده، غلبه داشته باشد؛ و در صورت استهلاک شراب، طهارت حاصل نمی شود. دراینکه برای حصول طهارت شراب به انقلاب، نرسیدن نجاست دیگری به آن پیش از انقلاب شرط است یا نه، اختلاف است. تبدیل انگور یا خرمای نجس به سرکه، موجب پاکی آن نمی شود؛ لیکن اگر نخست به شراب تبدیل شود، سپس به سرکه، در حصول طهارت آن اختلاف است. در صورت شک در تحقّق انقلاب، به نجاست مایع مشکوک حکم می شود. آیا مُطهِّر بودن انقلاب، ...


انقلاب در دانشنامه ویکی پدیا

انقلاب
انقلاب به معنای زیر و رو شدن یا پشت و رو شدن است و در آغاز از اصطلاحات علم اخترشناسی بود و در معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت ستارگان به جای اول به کار می رفت. فلسفه انقلاب را این گونه بیان می نمایند که ذات و ماهیت یک شیی لزوماً عوض شده باشد و در نگاه جامعه شناسان هر گونه جنبش اجتماعی توده ای که به فرایندهای عمده اصلاح یا دگرگونی اجتماعی بینجامد، انقلاب نامیده می شود. انقلاب های بزرگ به آن دسته از انقلاب ها گفته می شود که با تغییرات اساسی در حکومت و ساختار اجتماعی یک کشور یا جامعه همراه بوده اند که از آن جمله می توان به انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب ۱۹۱۷ روسیه اشاره کرد.
تغییر کیفی که در حوزهٔ سیاسی رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ سیاسی»
تغییر کیفی که در حوزهٔ اجتماعی رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ اجتماعی»
تغییر کیفی که در حوزهٔ فرهنگ رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ فرهنگی»
تغییر کیفی که در حوزهٔ اقتصاد رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ اقتصادی»
تغییر کیفی که در حوزهٔ هنر رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ هنری»
تغییر کیفی که در حوزهٔ علم رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ علمی»
تغییر کیفی که در حوزهٔ ارتباطات رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ ارتباطات»
تغییر کیفی که در حوزهٔ اطلاعات رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ اطلاعات»
تغییر کیفی که در حوزهٔ فناوری رخ می دهد: اضافه نمودن صفت «در حوزهٔ فناوری»
پدیده انقلاب چنان که نوشته های متفاوت باقی مانده از دوران باستان نشان می دهد قدمت بسیار دارد. براساس یک پژوهش علمی، در فاصله ۶۰۰ ق. م تا ۱۴۶ ق. م، ۸۴ انقلاب در یونان باستان به وقوع پیوست و در فاصله ۵۰۹ ق. م تا ۴۷۶ م. رم باستان شاهد ۱۷۰ انقلاب و اغتشاش عمده ثبت شده بود.
این واژه در معنای خود دارای ابهام بسیار بوده و از این رو می توان آن را یک «تغییر کیفی» دانست که بسته به مورد، یک یا چند صفت از صفات زیر نیز با آن همراه می شود.
با ترکیب موارد بالا با یکدیگر، می توان توضیحی مناسب و تحلیلی از رخداد مذکور بدست داد. مثلاً می توان گفت:
عکس انقلاب
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

انقلاب در دانشنامه آزاد پارسی

اِنقلاب (revolution)
اِنقلاب
دگرگونی سریع، گسترده یا ناگهانی در ساختار سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی جامعه. لفظ انقلاب معمولاً دربارۀ تحوّل سیاسی به کار می رود؛ مانند انقلاب امریکا، که در آن مهاجرنشینان خود را از قیدهای استعماری رها کردند و کشوری مستقل پدید آوردند؛ در انقلاب فرانسه نیز نیروهای مخالف داخل کشور و شورش مردمی سلطنت مطلقه را سرنگون کردند؛ و در انقلاب روسیه کسانی که می کوشیدند تا براساس الگویی سوسیالیستی تحولات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای پدید آورند، سلطنتی مطلقه و سرکوبگر را برانداختند. در ۱۳۵۷، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، حکومت استبدادی و سلطنتی سرنگون و جمهوری اسلامی برپا شد. از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ کشورهای بلوک شرق علیه حزب کمونیست تظاهرات کردند و به آن رأی ندادند. این انقلاب ها چون با خشونت توأم نبودند به انقلاب های مخملین شهرت یافتند (← انقلاب_رنگین). هرچند انقلاب های سیاسی غالباً با خشونت توأم اند، دیگر انواع دگرگونی ها نیز به همان میزان بر جامعه تأثیر می گذارند. مهم ترین نمونۀ آن انقلاب صنعتیاواسط قرن ۱۸ است، که دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی گسترده ای را موجب شد. در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ انقلاب فناوری پیشرفته بر پایۀ تراشۀ سیلیکُنی به وقوع پیوست، که کاربرد گستردۀ رایانه را تسهیل کرد. هر انقلاب سیاسی، تحوّلی بنیادی در نظام داخلی کشور است، که ساکنان کشور آن را پدید می آورند. از این رو، انقلاب از کشورگشایی و نیز کودتای محض متمایز می شود. با این حال، سؤال اصلی این است که آنچه تحوّلی بنیادی را ایجاد می کند، چیست و به این سؤال فقط با توجه به نوع تحلیل مورد نظر کاربر می توان پاسخ داد.

نقل قول های انقلاب

انقلاب
• «انقلاب باورکردنی نیست زیرا واقعاً دارد رخ می دهد.» -> دیوارنوشته سال ۶۸ در فرانسه
• «انقلاب موفق، دو مرحله دارد: یکی مرحله تخریب است، یعنی از بین بردن نظامی که بوده. خیلی از انقلاب ها در همین مرحله متوقف می شوند و گمان می کنند رسالت شان همواره تخریب است. با اینکه آن رژیم رفته، باید دشمن را بیافرینیم و همیشه در حال تخریب باشیم. در حالی که مرحلهٔ مهم ترِ انقلاب، مرحلهٔ ساختن است.» ۲۲ آوریل ۲۰۱۷/ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ «در یکصدودهمین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران» -> محمد خاتمی
• «پس آن بهتر که خون من در جوی های عمیق انقلاب جریان یابد و حرص و آزی را که پروایی ندارد، از سیرالئون، کیمبرلی، آلاباما، هارلم... و از سراسر زمین سیاهان، از همه جا بیرون براند.» -> لنگستن هیوز
• «تا زمانی که مردم اتریش سوسیس و آبجو دارند انقلاب نخواهند کرد.» -> بتهوفن
• «در جشن کارگر چو زدم فال انقلاب// دیدم به فال نیک بود حال انقلاب// من هم به نام خطه ایران سپاسگوی// بر قائدین نامی و عمال انقلاب» -> فرخی یزدی
• «در یک انقلاب، انسان یا پیروز می شود یا می میرد.» -> چه گوارا
• «رهبران بزرگ تمام ادوار، به ویژه رهبران انقلاب، افق دیدشان بسیار محدود بوده است، از اینرو نفوذ خود را گسترش دادند.» -> گوستاو لوبن
• «ساقط کردن وزیران تزار کار ما نیست، خواست ما سرنگونی تزاریسم به وسیله انقلاب است.» -> لئون تروتسکی
• «سنگر ها خیابان ها را می بندند ولی راه ها را باز می کنند.» -> دیوارنوشته سال ۶۸ در فرانسه
• «شور ویرانگری لذتی خلاقانه است.» -> میخائیل باکونین
• «کسالت همواره ضد انقلابی است.» -> دیوارنوشته سال ۶۸ در فرانسه
• «من حاضرم در آینده نیز تمام قوا، تمام استعداد، و اگر لازم آید تمام خون خود را قطره قطره در راه طبقه کارگر، در راه انقلاب پرولتاریا و کمونیزم نثار کنم.» -> ژوزف استالین
• «ما درخواست نمی کنیم. ما تقاضا نمی کنیم . ما می گیریم و اشغال می کنیم.» -> دیوارنوشته سال ۶۸ در فرانسه
• «نویسندگان بزرگ فرانسه به ملت فرانسه یادآوری کردند که نوعی حکومت در یونان قدیم بوده است که آن، حکومت مردم به مردم است و مردم فرانسه که از ...

انقلاب در جدول کلمات

انقلاب قباد ساسانی
مزدک
اولین رییس فدراسیون فوتبال ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال (1358)
نواموز
چهارمین شهید محراب انقلاب اسلامی
آیت الله صدوقی
خطیب و رهبر بزرگ انقلاب فرانسه
میرابو
رهبر انقلاب فرانسه
میر ابو
رهبر انقلاب هندوستان
گاندی
قلعه و زندان معروف دوران انقلاب فرانسه
باستیل
ماه پیروزی انقلاب اسلامی
بهمن
از آثار مرحوم علی حاتمی پیش از انقلاب با بازی زهرا حاتمی
خواستگار
از ارکان بانک ها طبق لایحه ای که در 7 مهر 1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید
هییت مدیره

معنی انقلاب به انگلیسی

revolution (اسم)
گردش ، اشوب ، دور ، دوران ، چرخش ، شورش ، انقلاب ، دوران کامل ، حرکت انقلابی ، دور موتور ، واگشت
mutation (اسم)
تغییر ، دگرگونی ، جهش ، تحول ، شورش ، تغییر ناگهانی ، انقلاب
upheaval (اسم)
تحول ، برخاستگی ، بالا آمدن ، انقلاب ، تغییر فاحش
solstice (اسم)
تحول ، تحویل ، انقلاب ، نقطه انقلاب
revolt (اسم)
بهم خوردگی ، طغیان ، شورش ، انقلاب

معنی کلمه انقلاب به عربی

الثورة البيضاء
الثورة البيضاء
الثورة الفتية
الثورة الدامية
أخْمَدَ الثّوْرَة
ثورة الحجارة
ثورة الزنج
الثورة الثقافية
الثورة الدستورية
الثورة الفتية
الثورة الکوبية
تفجير الثورة
إحتفالات الثورة
إنجازات الثورة
تصدير الثورة
إخماد نار الثورة

انقلاب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اسرا
واژگشت | واژگون گشتن، زیرو و رو گشتن |: سیاسی
وحیده
دگرگشت، واگشت
شهریار آریابد
رستاخیز
مریم
دگرگون شدن، قیام و شور و شوق

عباس محترمی
پارخیز-----یا------پای خیزش
روحی
انقلاب یعنی
منقلب شدن،واژگون شدن،برعکس عمل کردن
شادی
به زبان فرانسه: رولوسیون یا ریوولیسیون یا R�volution
اصلاح طلب
دگرگونی. که امیدوارم سال ۱۴۰۰ اتفاق بیفته
متاسف برای آخوند های پست خر
۷
نه به جمهوری اسلامی
علیرضا
انقلاب واژه ای تازی است

و ایرانی آن میشود

پارسی...دگرگونی
کردی(اوستایی)...شورش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انقلاب جمهوری اسلامی ایران   • تعریف انقلاب   • انقلاب چیست   • تحقیق در مورد انقلاب اسلامی   • انقلاب باشگاه   • انقلاب های بزرگ جهان   • انواع انقلاب   • معنی انقلاب   • مفهوم انقلاب   • معرفی انقلاب   • انقلاب یعنی چی   • انقلاب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انقلاب

کلمه : انقلاب
اشتباه تایپی : hkrghf
آوا : 'enqelAb
نقش : اسم
عکس انقلاب : در گوگل

آیا معنی انقلاب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )