برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

انحطاط

/'enhetAt/

مترادف انحطاط: انخفاض، انقراض، انهزام، زوال، شکست، نابودی، پستی

برابر پارسی: نابودشدن، به پستی گراییدن، پایین افتادن

معنی انحطاط در لغت نامه دهخدا

انحطاط. [ اِ ح ِ ] (ع مص ) سوی نشیب رفتن شتر بکشیدن مهار. || فرود آمدن در منزل. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). فرود آمدن. (تاج المصادر بیهقی ) (غیاث اللغات ) (فرهنگ فارسی معین ). بیفتادن. (مصادر زوزنی ). فروافتادن. فرود آمدن. پست شدن. به پستی گراییدن. بزیر آمدن. (فرهنگ فارسی معین ). نزول و انهباط. (یادداشت مؤلف ). || بشتاب رفتن شتر. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج ). شتافتن. (مصادر زوزنی ). یقال : انحط البعیر. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). || کم شدن بها و جز آن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). رو بکمی نهادن چیزی.(غیاث اللغات ). فروآمدن نرخ چیزی. ارزان شدن. (یادداشت مؤلف ). یقال : انحط السعر و غیره. (ناظم الاطباء). || (اِمص ) کمی و کاهش مانند کاهش درد:
هم بنماند چنین هم بود از قدر صدر
درد ورا انحطاط رنج ورا انتها.
خاقانی.
- انحطاط بیماری ؛ تخفیف یافتن بیماری. انحطاط مرض : چون اثر نضج پدید آید بیماری اندر انحطاط افتاد یعنی نقصان گرفت و بیمار از خطر بیرون آمد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). و رجوع به انحطاط جزئی و انحطاط کلی وانحطاط مرض درهمین ترکیبات شود.
- انحطاط جزئی ؛ در اصطلاح طب ، زمان راحت و آن از ازمان صحت باشد. (از بحر الجواهر). عبارت از اوقات آسایش و راحتی بیماران در روزگاران تندرستی پس از دفع بیماری است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ).
- انحطاط کلی ؛ در اصطلاح طب ، استیلاء قوه ٔ تن بر ماده ٔ بیماری. (از بحر الجواهر).
نزد پزشکان چیرگی نیروی بدن بر ماده ٔ بیماری باشد و گاه از انحطاط کلی انحطاط غیرحقیقی خواهند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ).
- انحطاط مرض ؛ کم شدن اشتداد بیماری. || فرو افتادگی و بپایین آمدگی. (ناظم الاطباء). پستی. (فرهنگ فارسی معین ): ما سزاواریم بدانچه منزلتی عالی جوییم و بدین خمول و انحطاط راضی نباشیم. (کلیله و دمنه ).
- انحطاط فکر ؛ پستی اندیشه. (فرهنگ فارسی معین ).
- سن انحطاط ؛ سن متکهلین و آن نزدیک سال شصت باشد. (بحر الجواهر).
|| نزد اهل هیئت مقابل ارتفاع باشد. (کشاف اصطلاحات الفنون ). ابوریحان در التفهیم آرد: آفتاب یاستاره یا هرکدام نقطه ٔ مفروض ...

معنی انحطاط به فارسی

انحطاط
فرود آمدن، پست شدن، به پستی گراییدن
۱ - ( مصدر ) فرو افتادن فرود آمدن پست شدن به پستی گراییدن بزیر آمدن. ۲ - ( اسم ) پستی . یا انحطاط فکر . پستی اندیشه .

معنی انحطاط در فرهنگ معین

انحطاط
(اِ حِ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) پست شدن . ۲ - (اِمص .) پستی .

معنی انحطاط در فرهنگ فارسی عمید

انحطاط
۱. فرود آمدن.
۲. پست شدن، به پستی گراییدن.

انحطاط در دانشنامه اسلامی

امروز باریک بینان جهان به این نکته توجه دارند که بزرگترین بحرانی که الان بر جامعه بشریت خصوصا بر جامعه های به اصطلاح پیشرفته و صنعتی حکومت می کند، بحران معنوی است نه مثلا بحران سیاسی یا بحران اقتصادی.
«فامّا الزّبد فیذهب جفاء و امّا ما ینفع النّاس فیمکث فی الارض؛ نیز کفهائی مانند آن به وجود می آید، اما کفها به بیرون پرتاب می شوند ولی آنچه به مردم سود میرساند (آب یا فلز خالص) در زمین میماند...». ارزش هر عقیده ای دو گونه است:یکی ارزش نظری و دیگر ارزش عملی.
← ارزش نظری
به طور کلی درباره دین از دو جهت باید بحث بشود و بحث می شود: یکی از جهت ارزش نظری دین، یعنی همان حقیقت بودن و واقعی بودن آن. علم کلام عهده دار این مطلب است. علم کلام ـ خصوصا کلام قدیم ـ به ارزش عملی کاری ندارد، فقط دنبال ارزش نظری است؛ دنبال راهها و استدلالهایی است مثلا بر یگانگی خدا، نبوت، عدل، امامت و معاد؛ ادلّه ای ذکر می کند بر اینکه اینها حقیقت است. ولی ارزش عملی این است که حالا اعمّ از اینکه ما حقیقت بودن را به دست آورده ایم یا به دست نیاورده ایم، برویم دنبال این جهت که این فکر و عقیده، این ایمان به انسان چه می دهد، یعنی در زندگی انسان چه اثری می گذارد؟دوم از این جهت که آیا باقی ماندن یک فکر و عقیده تابع ارزش نظری آن است یا ارزش عملی و یا هر دو؟ اگر یک عقیده بخواهد در میان بشر باقی بماند، آیا تابع این است که هر دو ارزش را داشته باشد یا یکی از این دو ارزش را هم داشته باشد کافی است برای باقی ماندن و یا هیچ کدام را هم نداشته باشد می تواند باقی بماند و باقی ماندن دایر مدار هیچ یک از این دو ارزش نیست؛ یعنی ممکن است یک فکری، یک عقیده ای حقیقت نباشد، به سود بشر نباشد، مع ذلک برای همیشه هم باقی بماند. جواب این سؤال را بعد می دهیم.
آثار اعتقاد حق و باطل
سؤال دیگر این است که آیا می شود میان اینها تفکیک کرد؟ یعنی آیا می شود یک عقیده و ایمانی حقیقت باشد ولی به زیان بشر باشد، و عقیده و ایمان دیگری پوچ باشد ولی به سود بشر باشد؟نظر قرآن در پاسخ به سؤال مزبور این است که حقیقت بودن یا ارزش نظری با خیر بودن یعنی ارزش عملی مساوی است. بدین معنی که هر چه حقیقت باشد، هر عقیده و ایمانی که بر حق ...

انحطاط در دانشنامه آزاد پارسی

اِنحطاط (decadence)
در نقد ادبی و هنری، نزولی که پس از یک دورۀ رونق فرهنگی رخ می دهد. دلزدگی، خودآگاهی، و جست وجوی انگیزۀ تازه، از رهگذر پالایش هنری و رفتار تباه، از مشخصات آن است. به طور محض به مکتب های مشهور به «پایان قرنی» که در اواخر قرن ۱۹ بالندگی یافتند ـ سمبولیسم، جنبش زیباشناختی، و آرنووـ اطلاق می شود. هنرمندان و نویسندگانی همچون آرتور رمبو، اسکار وایلد، و اوبری بیردزلیاز مصادیق آن به شمار رفته اند.

معنی انحطاط به انگلیسی

decline (اسم)
کاهش ، زوال ، انحطاط ، سقوط ، فساد
decadence (اسم)
تنزل ، زوال ، انحطاط ، فساد ، آغاز ویرانی
downfall (اسم)
ریزش ، افت ، زوال ، انحطاط ، سقوط ، بارش
devolution (اسم)
واگذاری ، انحطاط ، انتقال ، فساد تدریجی ، نزول ، تفویض اختیارات
downhill (اسم)
نشیب ، سینه کش ، انحطاط ، سرازیری ، سراشیبی ، سرپایینی
slough (اسم)
نهر ، باتلاق ، لجن زار ، انحطاط ، پوست ، لجن ، پوسته خارجی ، پوست ریخته شده مار ، پوسته پوسته شدگی ، پوست مار ، پوست دله زخم
chute (اسم)
ناودان یا مجرای سرازیر ، زوال ، شیب تند رودخانه ، انحطاط ، مخفف کلمه پاراشوت ، سقوط
degeneration (اسم)
انحطاط ، فساد ، تباهی
degeneracy (اسم)
انحطاط ، فساد
retrogradation (اسم)
انحطاط ، پس روی ، سیر قهقهرایی ، قفاروی

معنی کلمه انحطاط به عربی

انحطاط
انحدار , سقوط , مزلق , مستنقع , هبوط
رجعي

انحطاط را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهناز اکبرزاده
در مسیر سراشیب قرار گرفتن
کیمیا قادریان
ازعرش به فرش رسیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی انحطاط اخلاقی   • انحطاط به چه معناست   • انحطاط یعنی چه   • انحطات   • تعریف انحطاط   • انحتاط   • معنی انحطاط و زوال   • معنی لغت انحطاط   • مفهوم انحطاط   • معرفی انحطاط   • انحطاط چیست   • انحطاط یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی انحطاط

کلمه : انحطاط
اشتباه تایپی : hkpxhx
آوا : 'enhetAt
نقش : اسم
عکس انحطاط : در گوگل

آیا معنی انحطاط مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )