انالوگ

/~AnAlog/

معنی انگلیسی:
analog

فرهنگ معین

( آنالوگ ) (لُ ) [ فر ] (ص . ) ویژگی سیگنال یا دستگاهی که با کمیت هایی سروکار دارد که پیوسته تغییر می کند. مق . دیجیتال .

دانشنامه آزاد فارسی

آنالوگ. آنالوگ (analog)
(یا: قیاسی) دستگاه یا سیگنالی که قدرت و مقدار ولتاژ یا صدا در آن، به جای این که به صورت ناپیوسته تغییر کند (مثلاً از صفر به یک یا بالعکس)، به طور پیوسته تغییر می کند. سوئیچ فوری با نور ضعیف نمونه ای از یک دستگاه آنالوگ است زیرا تنظیمات آن را نمی توان به صورت مطلق انجام داد.

پیشنهاد کاربران

در هواشناسی یعنی شبیه سازی شده
آنالوگ
نادیسال ، نارَقمی ، نالَخش : لَخش چهر دیگری از لَغز است
تحقیق انالوگ در روانشناسی یعنی تحقیقی شبیه سازی شده ، تحقیق و ازمایش روی افراد سالم به منظور توضیح مشکلات روانی آنها.
آنالوگ در پزشکی. . . . . . اندام هایی که کار و فعالیت یکسان دارند اما در گونه های مختلف طرح ساختاری متفاوتی دارند. . مانند بال در پروانه و بال در کبوتر

بپرس