ام الولد

شبکه مترجمین ایران

لغت نامه دهخدا

ام الولد. [ اُم ْ مُل ْ وَ ل َ ] ( ع اِ مرکب ) رجوع به ام ولد شود.

ارتباط محتوایی

لغت نامه دهخداام الولد. [ اُم ْ مُل ْ وَ ل َ ] ( ع اِ مرکب ) رجوع به ام ولد شود.
معنی ام الولد، مفهوم ام الولد، تعریف ام الولد، معرفی ام الولد، ام الولد چیست، ام الولد یعنی چی، ام الولد یعنی چه،
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: ام الولد
کلمه بعدی: ام الولید
اشتباه تایپی: hl hg,gn
عکس ام الولد : در گوگل
معنی ام الولد

معنی یا پیشنهاد شما