امکان سنجی

پیشنهاد کاربران

امکان سنجی: [اصطلاح کتابداری] بررسی عملکرد یک نظام پیشنهادی در سازمانی خاص و برآورد وضعیت و بررسی امکانات آن.
Feasibility
بررسی شرایط و لوازم انجام کار

بپرس