برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1356 100 1

التبیان فى اعراب القرآن

التبیان فى اعراب القرآن در دانشنامه اسلامی

التبیان فى اعراب القرآن
التبیان همانطور که گذشت به چند نام دیگر شناخته شده است، از آن جمله اند:« إعراب القرآن»،« املاء ما منّ به الرحمن فی وجوه القراءات و اعراب القرآن»،« اعراب القرآن و القرائات» و« البیان فی اعراب القرآن». کتابی است در نحو قرآن و علم قرائت و اختلاف قرائت، از کتابهای مشابه، کاملتر و وسیعتر است. این کتاب به زبان عربی شامل اعراب کل قرآن در یک جلد می باشد.
ابو البقاء در مقدمه کتاب انگیزه خود را در تألیف و فراهم آوردن کتابی با حجم اندک و بار علمی فراوان یاد می کند، به همین جهت از ذکر اعراب ظواهر خودداری می کند و همچون اعراب الحدیث کمتر درگیر اختلاف آراء نحویان و بحث و استدلال در صحت و سقم آنها می گردد. مؤلف در این کتاب بر آراء سیبویه تأکید خاصی دارد و در موارد مختلف به ذکر نظریات کسانی چون ابو علی فارسی، ابن جنی، مبرد و خلیل می پردازد. ابو البقاء هنگام ذکر وجوه مختلف قرائات، علاوه بر قرائت مشهور، به شواذ نیز توجه دارد.
روش کلی وی به این ترتیب است که بعد از بیان صرف کلمات به اعراب آنها و فراز آیات با ذکر اقوال کوفیون و بصریون و افراد این دو ملک و بیان وجوه مختلف آن و سپس به قرائت می پردازد، که علاوه بر قرائت مشهور با تعبیر« جید» به قرائت شاذ نیز می پردازد، برخی مطالب را با شکل« فان قیل، قیل» مطرح می کند. در برخی موارد مباحثی را به شکل موضوع واحد تحت عنوان فصل در می آورد و بحث مفصلی راجع به آن بیان می دارد مانند« فصل فی هاء الضمیر» که به سبب تکرار زیاد در قرآن بحث مفصلی راجع به آن دارد. صفحه 13.
در بحث صرفی، سعی دارد الفاظ را به اصل آنها ارجاع داده، علل آن را بیان دارد. در برخی موارد، جهت تثبیت قاعده یا مسئله ای لغوی به استشهاد به شواهد شعری، روی می آورد.
تحقیق این اثر توسط« بیت الافکار الدولیة» انجام گرفته است. محقق پس از تنظیم متن کتاب به تصحیح آن پرداخته، نص کتاب را بر صفحات مصحف به ترتبیب تفسیر توزیع کرده است. آیات ابتدای هر بحث را بدلیل وجود مصحف در وسط صفحه، حذف نموده است.
این اثر بارها در لبنان، ایران، مصر و هند تجدید چاپ شده است که از جمله می توان به چاپهای تهران 1276 ق، 1860 م، قاهره 1961 به کوشش ابراهیم عطوه عوض و نیز قاهره 1377 ق به کوشش مصطفی سقا ا ...

التبیان فى اعراب القرآن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی التبیان فى اعراب القرآن   • مفهوم التبیان فى اعراب القرآن   • تعریف التبیان فى اعراب القرآن   • معرفی التبیان فى اعراب القرآن   • التبیان فى اعراب القرآن چیست   • التبیان فى اعراب القرآن یعنی چی   • التبیان فى اعراب القرآن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی التبیان فى اعراب القرآن
کلمه : التبیان فى اعراب القرآن
اشتباه تایپی : hgjfdhk tى huvhf hgrvHk
عکس التبیان فى اعراب القرآن : در گوگل

آیا معنی التبیان فى اعراب القرآن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )